Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i FinnvedenBulten AB (publ)

2011-05-31Nyhet

PRESSMEDDELANDE |GÖTEBORG, 31 maj 2011.

Antal aktier och röster i FinnvedenBulten AB (publ) har förändrats till följd av dels en kvittningsemission om 7 197 430 aktier som registrerades vid Bolagsverket den 20 maj 2011, dels en apportemission om 1 842 777 aktier som registrerades vid Bolagsverket den 25 maj 2011, sammanlagt 9 040 207 aktier, vilka genomfördes i samband med noteringen av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Per dagens datum, som är den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier och röster i FinnvedenBulten AB (publ) till 21 040 207.

Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2011 kl.08:30.

Tillbaka