FinnvedenBultens Q3 rapport 2013

2013-10-24Nyhet

God tillväxt och marginalförbättring. Betydande affär säkrad i division Bulten.

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 714 (649) MSEK, en ökning med 10,0% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) justerat för engångsposter uppgick till 29 (11) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 4,0% (1,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 24 (11) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,4% (1,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till 14 (3) MSEK och 18 (3) MSEK justerat för engångsposter gällande kostnader för omstruktureringsprogram.
 • Orderingången uppgick till 698 (610) MSEK, en ökning med 14,5% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19 (-84) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,68 (0,15) SEK. Justerat för engångsposter var resultat per aktie 0,83 (0,15) SEK.
 • Nytt betydande fullservicekontrakt om cirka 35 MEUR per år med start tidigt 2014 tecknat i division Bulten.
 • Omstrukturering av gjuteriverksamheten inom division Finnveden Metal Structures fortlöper med högsta prioritet.

JANUARI - SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 238 (2 287) MSEK, en minskning med 2,1% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet justerat för engångsposter uppgick till 99 (92) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 4,4% (4,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 65 (92) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,9% (4,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 59 (58) MSEK och 60 (58) MSEK justerat för engångsposter om netto 0,1 MSEK bestående av skatteintäkt från medgivna ränteavdrag om 27,1 MSEK enligt Kammarrättens dom samt kostnader för omstruktureringsprogram om -27,2 MSEK.
 • Orderingången uppgick till 2 340 (2 255) MSEK, en ökning med 3,8% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 133 (29) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,83 (2,77) SEK. Justerat för engångsposter var resultat per aktie 2,83 (2,77) SEK.

”Koncernens rörelseresultat steg jämfört med motsvarande period föregående år som en effekt av högre och jämnare leveransvolymer samt pågående och genomförda rationaliseringar. Den stärkta efterfrågan som noterades i andra kvartalet fortsatte under det säsongsmässigt svagare tredje kvartalet, vilket resulterade i en god orderingång och stabil beläggning i våra produktionsenheter.

Division Bultens framgångsrika FSP-koncept (Full Service Provider) fortsätter generera god tillväxt. Under kvartalet tog divisionen en ny stor affär till en betydande fordonstillverkare motsvarande ett årligt försäljningsvärde om cirka 35 miljoner euro. Möjligheten till nya affärer och ökade marknadsandelar bedöms vara fortsatt god framöver. I division Finnveden Metal Structures har lönsamheten förbättrats jämfört med motsvarande kvartal föregående år, främst genom ökade volymer och pågående rationaliseringsåtgärder där renodlingen av gjuteriverksamheten har högsta prioritet.”

Johan Westman, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens torsdagen
den 24 oktober kl.15:30 då rapporten presenteras av FinnvedenBultens VD och koncernchef Johan Westman. Övriga medverkande från bolaget är vice VD, Tommy Andersson samt ekonomi- och finansdirektör, Helena Wennerström. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.finnvedenbulten.se cirka 30 minuter innan telefonkonferensen startar.

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-506 443 86, Storbritannien +44 207 153 9154, USA +1 877 423 0830. Kod 936391#.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 7 november 2013 på telefonnummer Sverige 08-505 564 73, Storbritannien +44 203 364 5200, USA +1 877 679 2989. Kod: 348828#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationschef
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2013, kl.13:30.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka