FinnvedenBultens delårsrapport för perioden januari – september, 2012

2012-10-24Nyhet

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG 24 OKTOBER 2012 Försämrade marginaler på grund av lägre volymer, negativa valutaeffekter samt mixförskjutningar

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 649 (704) MSEK, en minskning med 7,8% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 11 (43) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 1,8% (6,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 3 (22) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 610 (736) MSEK, en minskning med 17,2% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -84 (-43) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,15 (1,06) SEK.
 • Omstrukturering av den för närvarande olönsamma gjuteriverksamheten i Sverige är påbörjad med beräknade årliga kostnads­besparingar om 15-20 MSEK.

JANUARI - SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 287 (2 282) MSEK, en ökning med 0,2% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 92 (158) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 4,0% (6,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 58 (85) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 2 255 (2 429) MSEK, en minskning med 7,2% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 29 (46) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,77 (5,24) SEK.

”FinnvedenBultens omsättning minskade under det tredje kvartalet med 7,8 procent (-2,5 procent justerat för valutaeffekter) i en försvagad fordonsmarknad. Division Bultens omsättning exklusive valutaeffekter är oförändrad och divisionen har haft fortsatta framgångar med sitt FSP-koncept och stärkt sin ställning. Andra kvartalets indikationer på lägre leveransuttag har konkretiserats under det tredje kvartalet och ytterligare neddragningar mot slutet av året har kommunicerats av några kunder. Den lägre försäljningen som medfört underabsorption i flera fabriker under kvartalet samt en ofördelaktig produktmix har gett en betydande negativ effekt på resultatet. Även koncernens samlade valutaeffekter har haft negativ resultatpåverkan.

Koncernen har en fortsatt god finansiell ställning vilket möjliggör att fokus bibehålls på långsiktiga strategiska satsningar. Inom respektive division, Bulten och Finnveden Metal Structures, har ett flertal åtgärder initierats för att öka produktiviteten och reducera kostnaderna. Omstrukturering av gjuteriverksamheten inom division Finnveden Metal Structures pågår och ska ge en förbättrad kostnadsstruktur samt möjliggöra fortsatt tillväxt. För koncernen som helhet vidtas också åtgärder för att anpassa verksamheten till rådande marknadsläge.”

Johan Westman, VD och koncernchef

Rapporten presenteras av FinnvedenBultens VD och koncernchef Johan Westman i telefonkonferens onsdagen den 24 oktober kl.15:30. Presentationen hålls på engelska.

Hela rapporten finns också tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.finnvedenbulten.se ca 30 minuter innan konferensen startar.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 min före start till Sverige 08-506 269 00,
Storbritannien +44 (0)207 750 9905, USA +1 631 886 5378. Kod: 893637#.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 7 november 2012 på telefonnummer: Sverige 08-506 269 49, Storbritannien +44(0) 207 750 99 28, USA +1 631 886 5378.
Kod: 276803#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, informationschef
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera
Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober kl.13:30.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka