Bultens Q2 rapport 2017

2017-07-12Nyhet

Stark orderingång och nya betydande kontrakt tecknade.

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 708 (686) MSEK, en ökning med 3,0% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 57 (54) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 7,9 (7,8)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 39 (39) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 765 (672) MSEK, en ökning med 13,9% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 37 (95) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,01 (1,92) SEK.

JANUARI – JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 486 (1 402) MSEK, en ökning med 6,0% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 120 (109) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 8,0 (7,8)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 90 (79) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 485 (1 370) MSEK, en ökning med 8,3% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35 (173) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,60 (3,95) SEK.
 • Nettokassan uppgick till 3 (-89) MSEK och soliditeten var 69,4 (67,1)% vid periodens slut.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Bultens joint venture-bolag Ram-Bul har tecknat ett kontrakt med ett årligt totalt värde om cirka 5,5 MUSD vid fulla volymer, vilket förväntas ske 2019/2020. Det bedömda leveransvärdet fördelas 5,0 MUSD till Bulten och 0,5 MUSD till Ramco.
 • Bulten har tecknat ett FSP-kontrakt till ett årligt värde om cirka 30 MEUR vid fulla volymer, vilket förväntas ske 2020.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Det är mycket glädjande att Bulten efter kvartalets utgång har tecknat både ett nytt omfattande FSP-kontrakt och ett strategiskt viktigt kontrakt i USA. Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 3,0 procent. Tillväxten under kvartalet har påverkats av färre antal produktionsdagar jämfört med samma period föregående år samt något lägre volymer på grund av modellskiften. Utvecklingen visar på en stark underliggande efterfrågan i fordonsindustrin i kombination med Bultens starka ställning på denna marknad, vilket bekräftas av en stark orderingång under kvartalet. Resultat och lönsamhetsmässigt fortsatte Bulten att utvecklas positivt och avkastningen på sysselsatt kapital steg till 15 procent. Bultens finansiella position är stark och under kvartalet uppnåddes samtliga finansiella mål och vi är därmed väl förberedda för en fas av tillväxt och investeringar i produktion samt logistik.

I maj fick vi ytterligare ett bevis på våra kunders uppskattning då Bultens joint venture-bolag BBB Services Ltd tilldelades Ford Motor Companys prestigefyllda pris ”Special Recognition World Excellence Award”.

Utvecklingen av elektriska fordon kräver att fästelement anpassas för nya materialval samt designlösningar och Bulten ligger i framkant med att förse fordonstillverkare med senaste teknologin. Under kvartalet har leveranser till förserier av kommande generation elektriska fordon startat.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 12 juli klockan 11:00. Rapporten presenteras då av Tommy Andersson, President and CEO samt av Helena Wennerström, Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q2-2017. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:
SE: +46856642662
UK: +442030089807
US: +18558315945

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017 kl.08:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka