Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2003

2004-11-02 

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2003

2004-02-11
Nettoomsättningen uppgick till 4 631 (4 550) MSEK. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 181 MSEK vilket för jämförbara enheter innebär en ökning med 4 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 187 (-91) MSEK varav för fjärde kvartalet 44 (-13) MSEK.
I föregående års resultat ingick kostnader av engångskaraktär med 222 MSEK varav 36 MSEK under fjärde kvartalet.
Strukturprojekten är genomförda.
Kassaflöde efter investeringar uppgick till 239 (267) MSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till 80 (-180) MSEK.
Resultat per aktie uppgick till 3,01 (-6,79) SEK.
Ingen utdelning föreslås (0). 
För ytterligare information kontakta:
Tommy Boork, koncernchef i Finnveden telefon 031-734 59 10