Kvalitet

Ett effektivt kvalitetsprogram är en nödvändig förutsättning för ett långsiktigt och hållbart företagande. Kvalitet är nyckeln till bultens finansiella resultat och starka tillväxt samt en avgörande faktor för att vinna nya order.

Fordonskonstruktioner och fordonsmotorer utvecklas kontinuer­ligt och blir allt mer komplexa, vilket resulterar i att det ställs allt högre krav på komponenterna.

En personbil består av cirka 30 000 komponenter varav 1 500–2 000 är fästelement. Fästelementen motsvarar cirka 60 procent av alla artikelnummer i fordonet. Bristfälliga eller felaktiga komponenter kan leda till kostsamma återkallelser av delar eller samtliga sålda exemplar av den drabbade fordonsmodellen. För globala fordons­tillverkare som har större delen av världen som sin marknad kan en återkallelse få mycket stora konsekvenser och medföra betydande ekonomiska och prestigerelaterade förluster. Bultens förmåga att leverera med hög och jämn kvalitet är därmed av största vikt för att få fortsatt förtroende hos kunderna.

Förväntningar, krav och certifikat

Ett effektivt kvalitetsprogram är en nödvändig förutsättning för ett långsiktigt och hållbart företagande. Bulten arbetar systematiskt med att öka kvaliteten i alla led av värdekedjan och arbetet präglas i stor utsträckning av att säkerställa att fel och brister inte uppstår och det positiva utfallet har kunnat följas under längre tid. Genom att ge kvalitet högsta prioritet infrias inte bara koncernens egna förväntningar utan även kundernas och ägarnas.

Bultens kvalitetsimage, kvalitetsutfall och certifikat har varit viktiga parametrar vid erhållande av nya order och projekt, vilket visar att förväntningar och krav från koncernens kunder vad gäller kvalitetsarbete och kvalitetsutfall har uppfyllts.

Bultens samtliga verksamheter är certifierade enligt ISO-TS 16949/ISO 9001 och uppfyller även kundspecifika krav. Vidare arbetar Bulten med att externa leverantörer av direkt material inte bara skall uppfylla baskraven, som kvalitets- och miljöledningssystem, utan även våra kunders specifika krav.

Kvalitetsmål och framgångsrecept

Utmanande mål och strukturerat arbetssätt är en del av Bultens framgångsrecept. Internt mäter och följer Bulten kontinuerligt upp nyckeltal på processer inom bland annat produktion, marknad och inköp. Koncernen utvärderar dessutom kontinuerligt sina externa leverantörer och deras kvalitetsutfall.

Valet av standardiserade arbetsmetoder säkerställer fortsatta förbättringar, kontinuitet och en position i den absoluta kvalitetstoppen inom fästelementsindustrin.


 

Kvalitetscertifikat

ISO 9001
ISO/TS 16949

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39