Kvalitet

Förmågan att ha hög och jämn kvalitet i processerna och produkterna är en avgörande faktor för att vinna nya order och ha en lönsam stark tillväxt.

Fordonskonstruktioner och fordonsmotorer utvecklas kontinuerligt och blir allt mer komplexa, vilket resulterar i att det ställs allt högre krav på komponenterna. En personbil består av 25 till 50 kilo fästelement och svarar för ca 400 unika artikelnummer. Bristfälliga eller felaktiga komponenter kan leda till kostsamma återkallelser av delar eller samtliga sålda exemplar av den drabbade fordonsmodellen. För globala fordonstillverkare som har större delen av världen som sin marknad kan en återkallelse få mycket stora konsekvenser och medföra betydande ekonomiska och prestigerelaterade förluster. Vår förmåga att leverera med hög och jämn kvalitet är därmed av största vikt för att få fortsatt förtroende hos kunderna, både inom fordonsindustrin och hos våra övriga kunder.

FÖRVÄNTNINGAR, KRAV OCH CERTIFIKAT

Bulten arbetar systematiskt med ständiga förbättringar av processer och arbetssätt. Våra produktionsenheter har IATF 16949-certifikat och samtliga enheter omfattas av vårt ISO 9001-certifikat. Genom att ge kvalitet högsta prioritet infrias inte bara våra egna förväntningar utan även kundernas och ägarnas. Vi arbetar systematiskt med att öka kvaliteten i alla led av värdekedjan och arbetet präglas i stor utsträckning av att förebygga fel och brister.

MÄTBARA KVALITETSMÅL

En viktig del av vårt framgångsrecept är att sätta utmanande mål och ha ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Internt följer vi kontinuerligt upp nyckeltal på processer inom bland annat produktion, marknad och inköp. Vi arbetar tillsammans med våra externa leverantörer för att förbättra deras kvalitetsutfall och processer. Valet av standardiserade arbetsmetoder säkerställer fortsatta förbättringar, kontinuitet och en position i den absoluta kvalitetstoppen inom fästelementsindustrin.


 

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39