Etik och efterlevnad

Våra värdeord beskriver den öppna kultur och den professionella och ansvarsfulla hållning som vi står för. Alla som arbetar inom eller med Bulten ska uppleva att det finns utrymme att lyfta frågor eller rapportera brott mot våra etiska riktlinjer och policyer, utan att riskera repressalier.

Alla medarbetare och styrelsemedlemmar inom koncernen har ett ansvar att rapportera intressekonflikter, brott eller överträdelser av upp­förandekoden. Rapporteringen ska ske till närmsta chef eller dess överordnad eller i enlighet med de lokala interna informations- och rapporteringskanaler som finns. Det finns också en möjlighet att rapportera misstanke om brott anonymt via Bultens särskilda rapporteringskanal. Länk till denna finns på Bultens webbplats samt på intranätet.

Vid frågor om rapportering av brott ska dessa i huvudsak ställas till bolagets ansvarige person för hållbarhetsfrågorna, vilket beskrivs i samtliga policydokument.

Hållbarhetsrapporter

Bulten kommunicerar och rapporterar formellt om sin utveckling inom hållbarhet enligt GRI-standarder, kärnnivå. För ytterligare, mer detaljerad information om vårt hållbarhetsarbete och KPI:er, läs vår årsredovisning med hållbarhetsrapport.

Årsredovisning med hållbarhetsrapport >

Hållbarhetskontakt

MARLENE DYBECK
SVP HR & Sustainability

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 00
E-mail: marlene.dybeck@bulten.com