Hållbar leverantörskedja

Bulten har idag ca 200 leverantörer som försörjer oss med produkter, material och efterbearbetning. Största delen består av tråd för produktion av skruv, ytbehandling samt outsourcad produktion för att komplettera den egna produktionen. För att kunna leverera ett marknadsledande erbjudande är det viktigt att vi ställer lika höga krav på våra leverantörer som vi ställer på oss själva. De ska leva upp till våra förväntningar vad gäller kommersiella krav, kvalitet och logistik, men också avseende miljö och socialt ansvar.

Alla leverantörer ska vara certifierade enligt ISO 9001 (IATF 16949) samt ISO 14001. För att kontrollera att vi delar samma värderingar tog Bulten under 2017 fram en uppförandekod för leverantörer, affärspartners och tjänsteleverantörer vilken bland annat baserades på riskbedömning samt intressentdialoger. Koden är särskilt utformad för leverantörer med syfte att förmedla våra krav angående affärsetik, arbetsmiljö, miljökrav och socialt ansvar tydligare än vad som gjorts tidigare. Implementeringen har påbörjats genom kommunikation och distribution till alla aktiva leve­rantörer och målet är att få acceptans av samtliga leverantörer. För att säkerställa att uppförandekoden efterlevs ingår  i villkoren i köpeavtalenden och hanteras via vårt SRM-system (Supplier Relationship Management).  

Vi har med åren etablerat arbetssätt för att följa upp och revidera våra huvudleverantörer och potentiella och nya leverantörer genomgår en nog­grann utvärdering baserad på uppförandekoden. Vid beslut att gå vidare genomförs en revision på plats som bland annat omfattar ledningssystem, finansiell status, inköps- och varuflödesprocess samt leverantörens uppföljningssystem. Hos de befintliga leverantörerna genomför vi regelbundna utvärderingar och har dedikerade medarbetare som arbetar med kvalitetssäkring och leverantörsutveckling.