FN:s hållbarhetsmål (SDG:er)

Vi tar avstamp i Global Compact - FN: s frivilliga initiativ som bygger på tio principer för hållbarhet inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. En annan vägledande princip är Global Sustainable Development Goals eller Sustainable Development Goals (SDGs), ett FN-initiativ med 17 mål som syftar till att flytta världen i en hållbar riktning. Dessa två ramverk, tillsammans med våra intressentdialoger, gör det möjligt för oss att integrera hållbarhetsaspekterna direkt i vår kärnverksamhet.

Bulten analyserat hur verksamheten bidrar till att nå de 17 globala hållbarhetsmålen, och kommit fram till att vi framförallt kan bidra positivt till nedanstående SDG:er (Sustainable Development Goals).

 

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.
 • Investera i förnyelsebar energi i våra egna anläggningar. Första solpanelerna på egen produktionsanläggning installerades 2019
 • Att på flera plan arbeta med att öka energieffektiviteten
 • Investeringar i energieffektivitet i Bultens produktionsanläggningar
 • ISO50001-certifierat i Bergkamen och Bielsko Biala (ledningssystem för energieffektivisering


 


Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med goda arbetsvillkor för alla.

 • Uppförandekod internt och externt
 • Bultens globala HR-policy
 • Uppföljning av hälsa och säkerhet och företagsövergripande koordinering
 • Långsiktiga anställningar (låg andel inhyrd personal)
 • Utökad utvärdering av leverantörskedja från ett socialt perspektiv


 

 

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

 • Investeringar i nya och nuvarande fabriker
 • Stödja leverantörer i deras utveckling, vilket bidrar till global handel
 • Samarbete med universitet inom hållbar teknologi


 

 

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 • Samtliga Bultens enheter är miljöcertifierade
 • Ansvarsfull konsumtion av transporttjänster
 • Avloppsrening
 • Återvinning


 

 Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

 • Framtagning av mer miljövänliga produkter och tjänster, till exempel BUFOe
 • Utbildning av anställda och leverantörer och kommunikation leder till ökad medvetenhet
 • Återvinning
 • Rening av vatten
 • Utökad utvärdering av leverantörskedja från ett miljöperspektiv
 • Se även SDG 7