Styrning

För att hållbarhetsarbetet ska kunna realiseras är det integrerat i bolagets strategi och i verksam­hetsstyrningen med en tydlig ansvarsfördelning.

Bultens styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets hållbarhetsarbete, VD ansvarar ope­rativt och det drivs och koordineras av personal och hållbarhetsdirektören. Hållbarhetskommit­téns syfte är att bereda, utveckla och utvärdera bolagets hållbarhetsarbete. Implementeringen av de olika aktiviteterna genomförs sedan av de ansvariga för olika delar i verksamheten.

Vi styr och följer upp hållbarhetsarbetet via ett ledningssystem som består av gemensamma policyer och riktlinjer, mätbara mål, samt hand­lingsplaner. Arbetet bedrivs lokalt på varje dotterbolag, följs upp och avrapporteras regel­bundet till koncernledningen. I ledningens genom­gång utvärderar koncernledningen arbetet.

Alla våra medarbetare har ett ansvar för att aktivt bidra till hållbarhetsarbetet inom sina ansvarsområden, och respektive chef är ansvarig för att uppföljning och efterlevnad sker.