Socialt ansvar

Bulten stödjer och respekterar de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att alla universellt erkända mänskliga rättigheter respekteras genom hela värdekedjan. En av aktiviteterna i detta arbete är att vi har ökat dialogen och uppföljningen av våra leverantörer. Genom vår uppförandekod kommunicerar vi vår hållning samt uppmuntrar till transparens genom att göra det möjligt för medarbetare och andra intressenter att vända sig till oss för att rapportera allvarliga avvikelser mot vår uppförandekod, utan att riskera repressalier.

Vi arbetar målmedvetet för att inte vara delaktiga i och vi tar avstånd från modernt slaveri och trafficking i alla former, både direkt och indirekt i till exempel leverantörsledet. Vi kräver aldrig någon form av deposition eller konfiskerar id-handlingar från våra anställda. Varje anställd har rätt att avsluta sin anställning efter rimlig uppsägningstid, enligt vad som anges i gällande
lagar och avtal. I samband med rekrytering av medarbetare eller kontrakterad personal genomförs alltid en kontroll av id-handling och relevanta arbetstillstånd.

Under året har vi etablerat ett än mer omfattande arbete för att minimera riskerna i vårt leverantörsled. Vi kommunicerar tydligare kravställningar och har utvecklat kvalificeringsprocessen för leverantörer ytterligare. I länder där oberoende fackföreningar inte är tillåtna skapar vi forum för dialog på olika sätt för att säkerställa samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare.