BULTEN – EN STARKARE LÖSNING

EN SÄKER LEVERANTÖR OCH PARTNER

På Bulten är vi mycket stolta över att vara en av få aktörer inom den globala fästelements­industrin som kan erbjuda ett helhetsansvar av fästelements­lösningar genom vårt Full Service Provider-koncept (FSP). Vi har en stark global närvaro med kostnads­effektiv och värdehöjande produktion i Sverige, Tyskland, Polen och på tillväxtmarknaderna Ryssland och Kina. Ytterligare en produktions­anläggning är under uppbyggnad i USA. Dessa faktorer, tillsammans med att vi ligger i framkant när det gäller teknologi och innovation, gör att vi har en stark position som leverantör och partner av fästelements­lösningar till den globala fordonsindustrin.

GODA FINANSER GER HANDLINGSFRIHET

Vi har en stabil och god lönsamhet tack vare löpande effektiviseringar samt en flexibel och kostnads­effektiv produktions­struktur. En stark balans­räkning ger oss handlings­frihet och god beredskap vid volym­ökningar och möjlighet till tillväxtsatsningar och strategiska förvärv.

LOVANDE UTSIKTER

Vårt FSP-erbjudande är en starkt bidragande orsak till att vi fortsätter att ta marknadsdelar. Portföljen av befintliga kontrakt och de ökade volymerna i dessa i kombination med flera pågående

Bultens marknadsposition kännetecknas av följande styrkor och försäljnings­argument:

 • Marknaden har hög kännedom om Bulten
 • God kunskap och kompetens
 • Professionella i sitt agerande
 • Proaktiva och stödjande – nyfikna, vill förstå kundens behov
 • Grundade i bolagets kärnvärden
 • Helhetslösningen FSP

 

 

     

 

 

 

BULTEN I KORTHET

Bulten grundades år 1873 och har sedan dess utvecklats till att bli en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Idag har vi omkring 1300 medarbetare världen över och huvudkontor i Göteborg. Vårt erbjudande sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialtillverkade fästelement som vi anpassar efter kundspecifika behov. Med vårt Full Service Provider-koncept kan våra kunder välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till oss, vilket innebär att vi står för utveckling, försörjning, logistik och service, eller välja delar av det. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.

VD/koncernchef: Tommy Andersson

Antal anställda (FTE): cirka 1 300

Omsättning 2017: cirka 2 856 MSEK

Framgångsfaktorer
• Kvalitetsledare
• Teknikledare
• FSP-konceptet
• Geografisk närvaro
• Medarbetare
• Finansiell plattform

Kärnvärden
• Professional
• Innovative
• Dedicated
• Empowered

Produktion: Sverige (Hallstahammar), Tyskland (Bergkamen), Polen (Bielsko-Biala), Kina (Beijing), Ryssland (Nizhny Novgorod) och USA (Hudson) fr o m 2018.

Sälj och/eller logistikcentra: Sverige (Göteborg och Hallstahammar), Storbritannien (Scunthorpe och Bridgend), Tyskland (Bergkamen), Polen (Bielsko-Biala och Wilkowice), Rumänien (Craiova), Kina (Beijing), Ryssland (Nizhny Novgorod)och USA (Hudson och Hagerstown).

Urval av kunder: AB Volvo, Audi, Autoliv, BAIC, BMW, Bosch, Fiat, Ford, GAZ, Geely, Jaguar, Land Rover, Lear, MACK Trucks, MAN Trucks, Nemak, Nissan, Opel,Porsche, Renault, Scania, Seat, Skoda, Trelleborg,

Läs mer som pdf
     

 

 

ÅRET I KORTHET

FINANSIELLA NYCKELTAL, MSEK 2017 2016
Nettoomsättning 2856   2676
Bruttoresultat 558 531
Resultat före avskrivning (EBITDA) 290 271
Rörelseresultat (EBIT) 210 200
Rörelsemarginal, % 7,4 7,5
Resultat efter skatt 159 146
Orderingång 3 015 2 717
Skuldsättningsgrad, ggr 0,0 0,0
Soliditet, % 66,8 68,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,4 13,9

 

     

 

VD HAR ORDET

Bulten har under 2017 flyttat fram sina positioner med nya betydande FSP-kontrakt, etablerat sig på den amerikanska marknaden samt överträffade återigen rörelse­marginalmålet. Under året togs betydande investeringsbeslut och med tidigare tecknade kontrakt till ett årligt värde om 64 miljoner euro i förväntad full produktionstakt år 2020 har Bulten gått in i en ny tillväxtfas.

     

 

 

VISION, AFFÄRSIDÉ OCH KÄRNVÄRDEN

Att förse den globala fordonsindustrin med bästa möjliga fästelementsteknik och service

Bulten ska

 • vara den ledande samarbetspartnern och den mest kostnadseffektiva leverantören av fästelement och service till fordonsindustrin.
 • genom handlingskraftiga och dedikerade medarbetare kontinuerligt vidareutveckla fullservicekonceptet och aktivt lansera innovationer.
 • verka för långsiktiga relationer som bygger på professionalism och god affärsetik.

Bulten strävar efter att bibehålla och utveckla en företagskultur som kännetecknas av högt i tak, icke hierarkiskt, hjälpsamhet och möjlighet till kontinuerlig utveckling. Bolagets kärnvärden utgör grunden för företagskulturen och har sina rötter i bolagets historia. De definierar sättet att arbeta och uppträda samt står som inspiration och stöd i strävan att fortsätta bygga ett framgångsrikt och hållbart bolag.

PROFESSIONAL Vi tar fullt ansvar genom hela värdekedjan, levererar kvalitet i varje steg och ser hållbarhet som en naturlig del av alla aktiviteter i vår verksamhet. I våra kundrelationer är vi lyhörda, vänskapliga och ansvarstagande.

INNOVATIVE Vi ligger alltid steget före i vår bransch. Med beprövad såväl som ny teknologi och kreativa idéer arbetar vi för att skapa bättre applikationer, högre kvalitet och ökad kostnadseffektivitet.

DEDICATED Vi brinner för fästelementsbranschen och arbetar hårt för att uppfylla våra kunders förväntningar. Vi är stolta över att ta med oss Bultens långa tradition in i en utmanande och spännande framtid.

EMPOWERED På Bulten möter du kunniga och motiverade medarbetare som har viljan och förmågan att fatta beslut och att driva utvecklingen framåt. Vi håller vad vi lovar och erbjuder bästa möjliga lösning för dina behov avseende fästelement.

 

Läs mer som pdf
     

 

FRAMGÅNGS­FAKTORER

KVALITETSLEDARE
KVALITETS­LEDARE

Bulten har en ledande position inom kvalitet med utvecklade och integrerade kvalitets­system. Kvalitet i alla led från utveckling till applikation säkrar produktlivstiden.

TEKNIKLEDARE
TEKNIKLEDARE

Bulten tillför mervärde genom att utveckla sina fästelements­lösningar i nära samarbete med kunderna.

FSP-KONCEPTET
FSP-KONCEPTET

Bultens FSP-koncept erbjuder ett helhetsansvar för alla fästelement till en hel fordonsplattform, bilmodell eller fabrik. Genom att ta ansvar för hela förädlingskedjan blir det både en trygg och lönsam affär för kunden.

GEOGRAFISK NÄRVARO
GEOGRAFISK NÄRVARO

Bultens geografiska spridning möjliggör global leveranskapacitet till fordonstillverkare med produktion på flera kontinenter.

MEDARBETARE
MEDARBETARE

Bulten har en unik företagskultur och kunskap med dedikerade medarbetare som ser kopplingen mellan sitt dagliga arbete och kundens nytta.

FINANSIELL PLATTFORM
FINANSIELL PLATTFORM

En stark finansiell plattform ger handlingsberedskap för ytterligare tillväxt på befintliga och nya marknader.

 

Läs mer som pdf
     

 

VÄRDEKEDJA SOM GÖR SKILLNAD

Bulten arbetar målmedvetet för att kunna erbjuda marknadsledande fäst­elements­lösningar som lever upp till kundernas krav vad gäller effektivitet, kvalitet, pris och hållbarhet. Med tydliga målsättningar, global närvaro, ansvarsfullt agerande och det senaste inom teknik och innovation är vi den aktör som kan göra skillnad och skapa störst nytta för kunden.

     

 

FULL SERVICE PROVIDER (FSP)
– ETT ERBJUDANDE SOM SKAPAR MERVÄRDE

Genom att ersätta den traditionella inköpsmodellen med att överlåta helhetsansvaret för fästelement till en erfaren och väletablerad aktör kan fordonstillverkare spara resurser och kapital. Det skalbara Full Service Provider-konceptet har många fördelar och Bulten har utvecklat och förfinat erbjudandet i över 20 år.

 

 

SÄKRARE OCH LÅNGSIKTIGARE AFFÄR FÖR BULTEN

FSP-konceptet är mycket fördelaktigt även för Bulten. Det ger oss en starkare position genom att skapa längre och tätare kundrelationer, där vår förståelse för individuella behov blir allt större. Vilket i sin tur ger förutsättningar till ett stadigt kassaflöde över tid.

 

MERVÄRDE FÖR KUNDEN

I över 20 år har vi utvecklat och förfinat vårt FSP-koncept genom att bygga upp en betydande kunskap och kompetens inom hela värdekedjan och etablerat ett kvalitetssäkrat nätverk av samarbetspartners.

 

 • En kontakt för samtliga fästelement
 • Förenklad hantering och mervärde genom hela försörjningskedjan
 • Kostnadsbesparingar, frigjorda resurser och kapital
 • Frihet att välja hela eller delar av konceptet
 • Långsiktig samarbetspartner med egen kvalitetssäkrad produktion och god kännedom om den globala leverantörsbasen.

 

Läs mer som pdf
     

 

HÅLLBARHET – EN NATURLIG DEL AV VÅR VERKSAMHET

Bulten har ett ansvar och ambition att driva verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt. Bulten ska vara en pålitlig och stabil partner till kunder och leverantörer, bidra med värde till samhället och ägarna samt vara en attraktiv arbetsgivare.

Miljömässiga principer
 • Verksamheten ska bedrivas med så liten miljöpåverkan som är praktiskt möjligt och ekonomiskt genomförbar.
Bolagsstyrning
 • Hög affärsetik, god riskhantering och stark företagskultur
 • Uppförandekod och andra policyer
 • Följa regler och föreskrifter
Socialt ansvar
 • Beaktande av mänskliga rättigheter
 • Behandla människor med respekt och god etik
 • Arbetsmetoder baserade på våra kärnvärden
     

 

DEDIKERADE MEDARBETARE

En starkt bidragande faktor till Bultens framgång är våra dedikerade medarbetare. Goda relationer och öppen dialog är nyckeln till att bevara och utveckla den kunskap och kultur som har byggts upp under många år. Vi vill vara en trygg arbetsgivare åt våra medarbetare och erbjuda bästa möjliga förutsättningar och förhållanden.

 

Geografisk fördelning
Anställningsform
Könsfördelning

 

Läs mer som pdf