Bultens strategi

Att Bulten bedrivit verksamhet ända sedan starten 1873 bevisar att bolaget successivt vidareutvecklat sina styrkor men också varit lyhörd för förändringar på marknaden. Det ska vi fortsätta med genom att fokusera på följande strategiska områden:

 • Global systemleverantör av fästelementslösningar
  Bulten ska vara en global systemleverantör av fästelementslösningar till fordonsindustrin, och fortsatt använda FSP-konceptet som ett medel för tillväxt.

 • Innovation driver utvecklingen
  Genom en innovativ företagskultur utvecklas det teknologiska kunnandet och skapar optimala, hållbara och kostnadseffektiva lösningar för kunden.

 • Organisk tillväxt och kompletterande förvärv
  Bultens huvudsakliga strategi är att växa organiskt. Även förvärv som bedöms komplettera erbjudandet produkt-, processmässigt eller geografiskt är av intresse.

 • Kunder inom fordonsindustrin
  Fordonstillverkare och leverantörer inom fordonsindustrin är de huvudsakliga målgrupperna men expansion till andra kundsegment är även en del av tillväxtstrategin.

 • Geografisk närvaro
  Bultens geografiska spridning möjliggör global leveranskapacitet.

 • Värdeförädling i hela värdekedjan
  Bulten skapar värde genom hela värdekedjan;
  från förutveckling, teknologi- och produktutveckling, produktion, inköp och logistik till slutlig leverans vid kundens produktionslinje.

 • Global inköpsstrategi
  Bultens globala inköpsstrategi syftar till att konsolidera inköp av insatsvaror till alla Bulten enheter på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

 • Stark balansräkning för tillväxtsatsningar
  En stark balansräkning och låg skuldsättning
  skapar handlingsfrihet och beredskap för investeringar i ökad kapacitet och tillväxt men även för strategiska förvärv.

 • Medarbetare och en unik företagskultur skapar en hållbar verksamhet
  Bultens medarbetare bidrar till en hållbar
  utveckling med sin kompetens och starka engagemang. Bolagets kärnvärden utgör grunden för den unika företagskulturen.

 • Utveckling av hållbarhetsarbetet
  Alla aktiviteter inom Bulten ska vara hållbart utformade samt vara i linje med bolagets etiska riktlinjer, baserat på socialt ansvar, miljömässiga principer och ansvarsfull bolagsstyrning.

 • Kostnadseffektiv och hållbar produktion
  Bultens produktionsteknologi och struktur
  säkerställer hållbar och kostnadseffektiv produktion till högsta kvalitet.

 

Bulten har under 2019 genomfört en rad aktiviteter i linje med befintlig strategi. Under året har bolaget också arbetat med ett omfattande strategiarbete och en femårsplan under namnet Stronger 24 som presenterades i början av 2020. Planen omfattar ett antal strategiska vägval samt nya finansiella mål.