Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Bulten AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom hel eller delägda dotterbolag bedriva industri‐, handels‐ och servicenäring företrädesvis inom verkstads‐, elektronik‐ och byggnadssektorn, äga och förvalta fast och lös egendom, handha administrativ verksamhet för dotterbolagen samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 6 000 000 kronor och till högst 24 000 000 kronor. Antal aktier i bolaget ska uppgå till lägst 12 000 000 stycken och högst 48 000 000 stycken. 

§ 5 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter. 

§ 7 Revisor
Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. 

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av dels styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor, dels fusionsplan. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post‐ och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri.
 

§ 9 Rätt att närvara på bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 10 Ärenden på årsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Göteborg. 

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;

2. upprättande och godkännande av röstlängd;

3. godkännande av dagordningen;

4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;

5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

10. fastställande av antalet styrelseledamöter och, i tillämpliga fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

11. fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer;

12. val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, i tillämpliga fall revisorer och revisorssuppleanter samt, i anslutning därtill, i förekommande fall, redogörelse för valberedningens arbete;

13. annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.