Hållbarhet

Bultens ambition och hållbarhetsstrategi är att hela verksamheten ska genomsyras av håll­barhetsperspektiven bolagsstyrning och etik, miljömässiga principer samt socialt ansvar.

Hållbarhet för Bulten

Bultens vision: Vi skapar och levererar de mest innovativa och hållbara fästelementslösningarna.

Hållbar utveckling inom Bulten bygger på vår vision, vår mission, våra kärnvärden, vår strategi, FN:s globala mål för hållbar utveckling samt vårt stöd till UN Global Compact. Våra klimatmål har dessutom godkänts av SBTi (Science Based Targets initiative).

Vi på Bulten har sedan många år tillbaka varit fast beslutna att utveckla vårt företag på ett hållbart sätt. Vi har 150 års unik expertkunskap inom användning och bearbetning av stål och har rätt förutsättningar för att utveckla världsledande produkter. Det har gett oss en ledande position när det gäller att utveckla både våra egna produktionsprocesser och våra produkter så att de har en mindre negativ påverkan på miljön och klimatet.

Bultens kärnvärden: Professional, Dedicated, Innovative, Empowered

För oss är det viktigt att upprätthålla våra kärnvärden, följa lagstiftningen och skapa en företagskultur präglad av höga etiska standarder. Inom Bulten skapar medarbetarnas olika kunskaper, erfarenheter och perspektiv nya möjligheter och genererar bättre beslut. Genom att erbjuda en arbetsplats som avspeglar det samhälle vi lever i vill Bulten skapa ett öppet klimat och ett inkluderande sätt att arbeta, där alla medarbetare har möjlighet att utvecklas. Att växa och utvecklas tillsammans innebär att vi hanterar såväl medgångar som motgångar på ett hållbart sätt.

Vår nollvision för olyckor: Vi på Bulten prioriterar en säker arbetsplats för våra medarbetare och leverantörer.

Vi anser att arbetsskador går att förebygga genom att identifiera och eliminera osäkra förhållanden och beteenden. Våra arbetsplatser ska vara certifierade enligt ISO 45001, och vi stärker kontinuerligt vår kultur kopplad till hälsa och säkerhet. Vi följer regelbundet upp hälso- och säkerhetsrelaterade frågor och förbättringsförslag i lokala säkerhetskommittéer, i vår medarbetarundersökning, samt i det årliga utvecklingssamtalet med samtliga medarbetare.Hållbarhetsrapporter

Bulten kommunicerar och rapporterar formellt om sin utveckling inom hållbarhet enligt GRI-standarder, kärnnivå. För ytterligare, mer detaljerad information om vårt hållbarhetsarbete och KPI:er, läs vår årsredovisning och hållbarhetsrapport.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport >

Hållbarhetskontakt

MARLENE DYBECK
SVP HR & Sustainability

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 00
E-mail: marlene.dybeck@bulten.com