Hållbarhet

Bultens ambition och hållbarhetsstrategi är att hela verksamheten ska genomsyras av håll­barhetsperspektiven bolagsstyrning och etik, miljömässiga principer samt socialt ansvar.

Hållbarhet för Bulten

Bulten vill vara med och påverka samt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att se till att Bulten utvecklas på ett hållbart sätt. Vi tar ansvar för vår egen påverkan på miljön, samhället och med höga affärsetiska standarder, både på kort och lång sikt. Att kunna möta, matcha och helst överträffa intressenternas förväntningar skapar en stark, välmående och lönsam verksamhet. En hållbar affärsmodell ger ett hållbart resultat över tid, både ekonomiskt och i form av friska, engagerade anställda, nöjda kunder och sunda affärsrelationer.

Vi tar avstamp i Global Compact - FN: s frivilliga initiativ som bygger på tio principer för hållbarhet inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. En annan vägledande princip är Global Sustainable Development Goals eller Sustainable Development Goals (SDGs), ett FN-initiativ med 17 mål som syftar till att flytta världen i en hållbar riktning. Dessa två ramverk, tillsammans med våra intressentdialoger, gör det möjligt för oss att integrera hållbarhetsaspekterna direkt i vår kärnverksamhet.

Bulten har utvecklats till att bli ledande i vår bransch. Vår ambition är att driva verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi ska vara en pålitlig och stabil partner till kunder och leverantörer, bidra med värde till samhället och ägarna samt vara en attraktiv arbetsgivare. Utvecklingen inom hållbarhetsområdet går snabbt och vi fortsätter jobba hårt för att bidra till bättre lösningar för kunderna och för kommande generationer och har integrerat hållbarhet i vår vision, strategi och affärsplan.


Hållbarhetsrapporter

Bulten kommunicerar och rapporterar formellt om sin utveckling inom hållbarhet enligt GRI-standarder, kärnnivå. För ytterligare, mer detaljerad information om vårt hållbarhetsarbete och KPI:er, läs vår årsredovisning med hållbarhetsrapport.

Årsredovisning med hållbarhetsrapport >

Hållbarhetskontakt

MARLENE DYBECK
SVP HR & Sustainability

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 00
E-mail: marlene.dybeck@bulten.com