Pressmeddelanden


2021-10-28Pressmeddelande

BULTENS Q3-RAPPORT 2021

Flera stora och strategiska kontrakt tecknade under ett kvartal som präglades av halvledarbristen

2021-10-21Pressmeddelande

Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2022

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 28 april 2022. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts. 

2021-10-12Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q3 rapport 2021

Bultens delårsrapport för januari – september 2021 offentliggörs torsdagen den 28 oktober 2021 klockan 13:30.

2021-09-15Pressmeddelande

Bulten vinner betydande FSP-kontrakt till nytt elfordon

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) med en europeisk fordonstillverkare, vilken även är en ny kund till bolaget. Kontraktet avser leverans av fästelement till ett nytt elfordon under utveckling. Det årliga kontraktsvärdet är på omkring 220 MSEK vid full takt. Leveranser beräknas starta ...

2021-08-23Pressmeddelande

Bulten utökar befintligt FSP-kontrakt

Bulten stärker ett av sina befintliga fullservicekontrakt (FSP) gällande leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare med ett utökat kontrakt. Det årliga ordervärdet uppgår till omkring 68 MSEK. Leveranser beräknas starta under fjärde kvartalet 2021, nå full takt 2022, och sträcker s...

2021-07-27Pressmeddelande

Bulten vinner strategiskt avtal inom konsumentelektroniksegmentet i Asien

Bulten har via sitt dotterbolag PSM International Holdings Limited (PSM) tecknat ett strategiskt viktigt avtal i Kina gällande leverans av fästelement till en ledande aktör inom konsumentelektronik. Avtalet har ett beräknat årligt värde till omkring 50 MSEK. Leveranserna beräknas starta under august...

2021-07-13Pressmeddelande

BULTENS Q2-RAPPORT 2021

Effektiviseringar och tidigare tecknat FSP-kontrakt mildrade effekterna av negativa omvärldsfaktorer

2021-06-28Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q2 rapport 2021

Bultens halvårsrapport för januari – juni 2021 offentliggörs tisdagen den 13 juli 2021 kl. 08:30.

2021-05-04Pressmeddelande

Bulten startar bygget av ny produktionsanläggning i Polen

Som tidigare meddelats, ämnar Bulten investera i en ny produktionsanläggning i Radziechowy-Wieprz i Polen. På grund av pandemisituationen i april 2020 avbröts denna investering. Bultens styrelse har nu fattat beslut om att starta projektet med omedelbar verkan. Bygget av den nya anläggningen inleds ...

2021-04-28Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 28 april 2021

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 28 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har f...

2021-04-28Pressmeddelande

Bultens Q1-rapport 2021

Ännu ett rekordkvartal inleder 2021.

2021-04-16Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q1 rapport 2021

Bultens delårsrapport för januari – mars 2021 offentliggörs onsdagen den 28 april 2021 ca kl.13:30.

2021-04-06Pressmeddelande

Årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2020

Bultens årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2020 har idag publicerats på Bultens webbsida www.bulten.se.

2021-03-23Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, (”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdagen den 28 april 2021 genom deltagande via poströstning. Deltagande på årsstämman sker uteslutande genom poströstning. Information med anledning av coronaviruset (COVID-19) Med anledning av den pågåend...

2021-02-11Pressmeddelande

Bultens Q4 rapport 2020

Rekordkvartal avslutade 2020.

2021-01-27Pressmeddelande

Bulten inviger ny produktionsanläggning i Taiwan

Bulten har invigt en ny produktionsanläggning i Taipei, Taiwan genom sitt dotterbolag PSM Fasteners Taiwan Ltd. I och med etableringen av den nya anläggningen har Bulten stärkt sin position som internationell leverantör av fästelementslösningar samt skapat mycket goda förutsättningar för att hantera...

2021-01-25Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q4 rapport 2020

Bultens helårsrapport för januari – december 2020 offentliggörs torsdagen den 11 februari 2021 ca kl.13:30.

2020-11-04Pressmeddelande

Bulten utser Anna Åkerblad till ny CFO

Bulten AB (publ) har utsett Anna Åkerblad till ny Chief Financial Officer (CFO). Anna tillträder tjänsten senast i början av mars 2021 och kommer att vara medlem i bolagets koncernledning.

2020-10-22Pressmeddelande

Bultens Q3 rapport 2020

Stark orderingång samt ökade marknadsandelar genom nya kontrakt.

2020-10-21Pressmeddelande

Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2021

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg onsdagen den 28 april 2021. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

2020-10-07Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q3 rapport 2020

Bultens delårsrapport för januari – september 2020 offentliggörs torsdagen den 22 oktober 2020 ca kl.13:30.

2020-09-30Pressmeddelande

Förändring i Bultens koncernledning

Tidigare i år förvärvade Bulten den globala fästelementsleverantören PSM International (PSM). I samband med att ett integrationsarbete inleds har PSM:s VD Marco Suzuki valt att lämna sitt uppdrag. Bultens VD och koncernchef Anders Nyström kommer att överta ledningen för PSM till dess att en ny ledni...

2020-09-14Pressmeddelande

Bulten utser Emmy Pavlovic till Senior Vice President Technology and Innovation

Som en viktig del av Bultens ökade fokus på tekniskt ledarskap har en ny position inrättats i koncernens ledningsgrupp. Emmy Pavlovic har rekryterats som Senior Vice President Technology and Innovation och kommer att tillträda tjänsten den 15 december 2020, eller tidigare om möjligt.

2020-08-27Pressmeddelande

Ny arbetstagarledamot samt suppleant utsedda till Bulten AB (publ) styrelse

Joacim Stenberg har utsetts som ny arbetstagarledamot och Niklas Malmberg som suppleant i Bulten AB (publ) styrelse. Båda tillträder med omedelbar verkan för en mandatperiod om tre år.

2020-08-04Pressmeddelande

Bulten flyttar och expanderar sin produktionsanläggning i Taiwan

Bulten har tecknat ett hyresavtal för en produktionsanläggning i Taipei genom sitt dotterbolag PSM Fasteners Taiwan Ltd (PSM Taiwan). Den nya anläggningen möjliggör en mer effektiv och hållbar drift samt utgör en bas för ytterligare expansion. Den nuvarande verksamheten i PSM Taiwan flyttas till den...

2020-07-10Pressmeddelande

Bultens Q2 rapport 2020

Nytt FSP-kontrakt tecknat, kvartalet kraftigt hämmat av Covid-19-effekter.

2020-07-07Pressmeddelande

Bulten meddelar leveransstart och uppstartskostnader för nyvunnet FSP kontrakt

Bulten aviserade den 2 juli 2020 att bolaget har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare till ett årligt värde om cirka 60 miljoner EUR vid full takt. Datum för leveransstart är nu fastställt till 24 juli 2020 och uppstartskostnader berä...

2020-07-06Pressmeddelande

Förändringar i Bultens koncernledning

Bulten har rekryterat Markus Baum till en nyinrättad tjänst som Chief Commercial Officer (CCO) med globalt ansvar för marknadsföring och försäljning, med tillträde 1 november 2020. Till tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) har Bulten utsett Claes Lundqvist, med start 1 augusti 2020. Vidare ti...

2020-07-03Pressmeddelande

Ny arbetstagarledamot utsedd till Bulten AB (publ) styrelse

Harri Åman har utsetts som ny arbetstagarledamot i Bulten AB (publ) styrelse.

2020-07-02Pressmeddelande

Bulten vinner betydande FSP kontrakt

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare, som också är en av bolagets befintliga kunder. Kontraktet är ett övertagande av en befintlig FSP lösning till två monteringsanläggningar och det årliga värdet uppgår till cirka 60 miljo...

2020-06-29Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q2 rapport 2020

Bultens delårsrapport för januari – juni 2020 offentliggörs fredagen den 10 juli 2020 ca kl.08:30.

2020-06-26Pressmeddelande

Bulten förvärvar minoritetspost i TensionCam Systems AB

Bulten har idag förvärvat nyemitterade aktier i TensionCam Systems AB till en köpeskilling på 6 MSEK. Bulten blir efter förvärvet ägare till 27 procent av TensionCams aktier. Därmed kommer Bulten och TensionCam att fördjupa sitt samarbete inom utveckling av trådlös klämkraftsövervakning av skruvförb...

2020-04-23Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 23 april 2020

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 23 april 2020. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

2020-04-23Pressmeddelande

Bultens Q1 rapport 2020

Stark inledning på kvartalet bromsades av Covid-19-pandemin – åtgärder vidtagna.

2020-04-08Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q1 rapport 2020

Bultens delårsrapport för januari – mars 2020 offentliggörs torsdagen den 23 april 2020 ca kl.13:30.

2020-04-01Pressmeddelande

Bultens vice VD och ekonomidirektör Helena Wennerström har meddelat sin uppsägning

Bulten AB:s vice VD och ekonomidirektör Helena Wennerström har idag informerat bolagets VD och koncernchef om sin uppsägning för att gå vidare till nya utmaningar.

2020-04-01Pressmeddelande

Bultens valberedning drar tillbaka förslag om höjt arvode till revisionsutskottet

Valberedningen i Bulten AB (publ) har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om ett höjt arvode till revisionsutskottet om 25 000 kr per ledamot. 

2020-04-01Pressmeddelande

Bulten publicerar årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2019

Bultens årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2019 har idag publicerats på Bultens webbsida www.bulten.se.

2020-03-27Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande om förändrat aktieinnehav

Bulten AB har den 28 februari 2020 i samband med förvärv av PSM International överlåtit 1 miljon aktier som en del av köpeskillingen. Bolagets innehav av egna aktier uppgår därmed till 52 215 aktier, motsvarande cirka 0,2 procent av totala antalet aktier i bolaget.

2020-03-24Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till årsstämma torsdagen den 23 april 2019 kl. 17.00 på adress BREAK/AMG Performance Center, Norra Långebergsgatan, Sisjön i Göteborg.

2020-03-24Pressmeddelande

Bultens styrelse drar tillbaka förslag om utdelning på 4,00 kronor per aktie samt vidtar åtgärder för att dämpa påverkan av Covid-19

Covid-19 har de senaste veckorna haft en kraftig påverkan på Bultens leveranser, vilket kommer att ge en negativ påverkan på resultatet i första kvartalet. För att dämpa påverkan vidtar bolaget åtgärder, bland annat korttidspermitteringar i Europa. Vidare har styrelsen  beslutat att dra tillbaka tid...

2020-03-02Pressmeddelande

Bulten samordnar sin verksamhet med PSM och flyttar till ny gemensam byggnad i Ohio, USA

Bulten AB (publ) har fattat beslut om att samordna sin verksamhet i USA med nyförvärvade PSM International och att flytta de båda verksamheterna till nybyggd, gemensam byggnad i Ohio. Syftet är dels att kunna expandera på den lokala nordamerikanska marknaden, dels att uppnå samordningsvinster. Flytt...

Pressmeddelanden

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Media och IR-kontakt

ULRIKA HULTGREN
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)727-47 17 58
E-mail:  ulrika.hultgren@bulten.com