Pressmeddelanden


2020-10-22Pressmeddelande

Bultens Q3 rapport 2020

Stark orderingång samt ökade marknadsandelar genom nya kontrakt.

2020-10-21Pressmeddelande

Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2021

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg onsdagen den 28 april 2021. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

2020-10-07Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q3 rapport 2020

Bultens delårsrapport för januari – september 2020 offentliggörs torsdagen den 22 oktober 2020 ca kl.13:30.

2020-09-30Pressmeddelande

Förändring i Bultens koncernledning

Tidigare i år förvärvade Bulten den globala fästelementsleverantören PSM International (PSM). I samband med att ett integrationsarbete inleds har PSM:s VD Marco Suzuki valt att lämna sitt uppdrag. Bultens VD och koncernchef Anders Nyström kommer att överta ledningen för PSM till dess att en ny ledni...

2020-09-14Pressmeddelande

Bulten utser Emmy Pavlovic till Senior Vice President Technology and Innovation

Som en viktig del av Bultens ökade fokus på tekniskt ledarskap har en ny position inrättats i koncernens ledningsgrupp. Emmy Pavlovic har rekryterats som Senior Vice President Technology and Innovation och kommer att tillträda tjänsten den 15 december 2020, eller tidigare om möjligt.

2020-08-27Pressmeddelande

Ny arbetstagarledamot samt suppleant utsedda till Bulten AB (publ) styrelse

Joacim Stenberg har utsetts som ny arbetstagarledamot och Niklas Malmberg som suppleant i Bulten AB (publ) styrelse. Båda tillträder med omedelbar verkan för en mandatperiod om tre år.

2020-08-04Pressmeddelande

Bulten flyttar och expanderar sin produktionsanläggning i Taiwan

Bulten har tecknat ett hyresavtal för en produktionsanläggning i Taipei genom sitt dotterbolag PSM Fasteners Taiwan Ltd (PSM Taiwan). Den nya anläggningen möjliggör en mer effektiv och hållbar drift samt utgör en bas för ytterligare expansion. Den nuvarande verksamheten i PSM Taiwan flyttas till den...

2020-07-10Pressmeddelande

Bultens Q2 rapport 2020

Nytt FSP-kontrakt tecknat, kvartalet kraftigt hämmat av Covid-19-effekter.

2020-07-07Pressmeddelande

Bulten meddelar leveransstart och uppstartskostnader för nyvunnet FSP kontrakt

Bulten aviserade den 2 juli 2020 att bolaget har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare till ett årligt värde om cirka 60 miljoner EUR vid full takt. Datum för leveransstart är nu fastställt till 24 juli 2020 och uppstartskostnader berä...

2020-07-06Pressmeddelande

Förändringar i Bultens koncernledning

Bulten har rekryterat Markus Baum till en nyinrättad tjänst som Chief Commercial Officer (CCO) med globalt ansvar för marknadsföring och försäljning, med tillträde 1 november 2020. Till tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) har Bulten utsett Claes Lundqvist, med start 1 augusti 2020. Vidare ti...

2020-07-03Pressmeddelande

Ny arbetstagarledamot utsedd till Bulten AB (publ) styrelse

Harri Åman har utsetts som ny arbetstagarledamot i Bulten AB (publ) styrelse.

2020-07-02Pressmeddelande

Bulten vinner betydande FSP kontrakt

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare, som också är en av bolagets befintliga kunder. Kontraktet är ett övertagande av en befintlig FSP lösning till två monteringsanläggningar och det årliga värdet uppgår till cirka 60 miljo...

2020-06-29Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q2 rapport 2020

Bultens delårsrapport för januari – juni 2020 offentliggörs fredagen den 10 juli 2020 ca kl.08:30.

2020-06-26Pressmeddelande

Bulten förvärvar minoritetspost i TensionCam Systems AB

Bulten har idag förvärvat nyemitterade aktier i TensionCam Systems AB till en köpeskilling på 6 MSEK. Bulten blir efter förvärvet ägare till 27 procent av TensionCams aktier. Därmed kommer Bulten och TensionCam att fördjupa sitt samarbete inom utveckling av trådlös klämkraftsövervakning av skruvförb...

2020-04-23Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 23 april 2020

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 23 april 2020. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

2020-04-23Pressmeddelande

Bultens Q1 rapport 2020

Stark inledning på kvartalet bromsades av Covid-19-pandemin – åtgärder vidtagna.

2020-04-08Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q1 rapport 2020

Bultens delårsrapport för januari – mars 2020 offentliggörs torsdagen den 23 april 2020 ca kl.13:30.

2020-04-01Pressmeddelande

Bultens vice VD och ekonomidirektör Helena Wennerström har meddelat sin uppsägning

Bulten AB:s vice VD och ekonomidirektör Helena Wennerström har idag informerat bolagets VD och koncernchef om sin uppsägning för att gå vidare till nya utmaningar.

2020-04-01Pressmeddelande

Bultens valberedning drar tillbaka förslag om höjt arvode till revisionsutskottet

Valberedningen i Bulten AB (publ) har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om ett höjt arvode till revisionsutskottet om 25 000 kr per ledamot. 

2020-04-01Pressmeddelande

Bulten publicerar årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2019

Bultens årsredovisning med hållbarhetsrapport för 2019 har idag publicerats på Bultens webbsida www.bulten.se.

2020-03-27Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande om förändrat aktieinnehav

Bulten AB har den 28 februari 2020 i samband med förvärv av PSM International överlåtit 1 miljon aktier som en del av köpeskillingen. Bolagets innehav av egna aktier uppgår därmed till 52 215 aktier, motsvarande cirka 0,2 procent av totala antalet aktier i bolaget.

2020-03-24Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till årsstämma torsdagen den 23 april 2019 kl. 17.00 på adress BREAK/AMG Performance Center, Norra Långebergsgatan, Sisjön i Göteborg.

2020-03-24Pressmeddelande

Bultens styrelse drar tillbaka förslag om utdelning på 4,00 kronor per aktie samt vidtar åtgärder för att dämpa påverkan av Covid-19

Covid-19 har de senaste veckorna haft en kraftig påverkan på Bultens leveranser, vilket kommer att ge en negativ påverkan på resultatet i första kvartalet. För att dämpa påverkan vidtar bolaget åtgärder, bland annat korttidspermitteringar i Europa. Vidare har styrelsen  beslutat att dra tillbaka tid...

2020-03-02Pressmeddelande

Bulten samordnar sin verksamhet med PSM och flyttar till ny gemensam byggnad i Ohio, USA

Bulten AB (publ) har fattat beslut om att samordna sin verksamhet i USA med nyförvärvade PSM International och att flytta de båda verksamheterna till nybyggd, gemensam byggnad i Ohio. Syftet är dels att kunna expandera på den lokala nordamerikanska marknaden, dels att uppnå samordningsvinster. Flytt...

2020-02-28Pressmeddelande

Bulten slutför förvärvet av PSM International

Bulten meddelar idag att förvärvet av PSM International Holdings Limited (“PSM”) har slutförts. Transaktionen offentliggjordes i ett pressmeddelanden den 20 december 2019, då det meddelades att Bulten ingått ett avtal att förvärva PSM till en köpeskillingen uppgående till 24,5 MUSD (230 MSEK) på kas...

2020-02-20Pressmeddelande

Bulten presenterar ny vision, uppdaterad strategi, nya finansiella mål samt utökad koncernledning på kapitalmarknadsdag

Bulten ABs (publ) styrelse har idag fastställt ny vision samt nya finansiella mål för perioden 2020-2024. Dessa, samt uppdaterad strategi, presenteras idag i samband med Bultens kapitalmarknadsdag i Stockholm. Dessutom presenteras Marco Suzuki, VD för PSM International, som tillträdande medlem i Bul...

2020-02-17Pressmeddelande

Bulten lanserar BUFOe – en ny energieffektiv produktlinje

Som en del av Bultens hållbarhetsstrategi lanseras BUFOe - en ny produktlinje med fokus på energieffektivitet. Genom att ersätta konventionella fästelement i ett fordon med BUFOe kan CO2-utsläppen i tillverkningsprocessen reduceras med mer än 30 procent. Bulten är därmed med och bidrar till att lösa...

2020-02-06Pressmeddelande

Bultens Q4 rapport 2019

Genomförda strategiska åtgärder, stark orderingång samt avtalat förvärv skapar en stärkt position inför 2020.                                                                                                                       

2020-01-20Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q4 rapport för 2019

Bultens delårsrapport för januari – december 2019 offentliggörs torsdagen den 6 februari 2020 ca kl.13:30.

2020-01-10Pressmeddelande

Inbjudan till Bultens kapitalmarknadsdag 2020

Bulten har nöjet att bjuda in analytiker, investerare och media till en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 20 februari 2020.

2019-12-20Pressmeddelande

Bulten stärker sin position i Asien och Nordamerika genom förvärv av PSM International

Bulten har idag ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i PSM International Holdings Limited ("PSM") ("Förvärvet”). Genom Förvärvet stärks Bultens position på den internationella marknaden för fästelement och ger en stark plattform för fortsatt tillväxt globalt. Köpeskillingen uppgår till 2...

2019-11-25Pressmeddelande

Bulten inviger ny fabrik i Tianjin och stärker sin plattform i Kina

Bulten har invigt sin nya fabrik i Tianjin för produktion av högkvalitativa fästelement till fordonsindustrin i Kina. I och med etableringen av den nya verksamheten har Bulten stärkt sin position som internationell leverantör av fästelementslösningar samt skapat mycket goda förutsättningar för att h...

2019-10-24Pressmeddelande

Bultens Q3 rapport 2019

Positiv orderingång, resultatet påverkat av jämförelsestörande kostnader och lägre produktionstakt.

2019-10-23Pressmeddelande

Valberedningen utsedd inför Bulten AB (publ):s årsstämma 2020

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 23 april 2020. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

2019-10-09Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q3 rapport 2019

Bultens delårsrapport för januari – september 2019 offentliggörs torsdagen den 24 oktober 2019 ca kl.13:30.

2019-09-30Pressmeddelande

Bultens resultat för det tredje kvartalet påverkas negativt av omstrukturering i Tyskland och lägre produktionstakt

Bulten AB (publ) släpper sin fullständiga rapport för det tredje kvartalet den 24 oktober 2019. Som tidigare aviserat pågår en omstrukturering i bolagets enhet i Bergkamen i Tyskland. Omstruktureringen förväntas ge en årlig besparing om cirka 25 MSEK från och med kalenderår 2020. Kostnader för omstr...

2019-08-30Pressmeddelande

Bulten utser ny produktionsdirektör

Bulten har utsett Fredrik Bäckström till ny produktionsdirektör. Han tillträder tjänsten den 1 december 2019 och kommer att vara medlem i Bultens verkställande ledning. Fredrik efterträder Jörg Neveling, som går i pension den 31 oktober 2019.

2019-08-27Pressmeddelande

Bulten startar ett omstruktureringsprogram, planerar att minska personalstyrkan med cirka 50 personer i sin tyska enhet

Bulten startar ett omstruktureringsprogram i sin tyska enhet i syfte att effektivisera samt för att anpassa den till nuvarande marknadsförhållanden. Bolaget planerar därför att minska personalstyrkan i Bergkamen, Tyskland med cirka 50 personer.

2019-07-15Pressmeddelande

Flaggning av eget aktieinnehav

Bulten AB (publ) har idag förvärvat ytterligare 4 500 egna aktier vilket medför att bolagets innehav av egna aktier per den 15 juli 2019 uppgår till 1 052 215 aktier, 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

2019-07-10Pressmeddelande

Bultens Q2 rapport 2019

Anpassning av lager och lägre produktionstakt påverkade resultatet negativt.

2019-07-04Pressmeddelande

Bultens resultat för det andra kvartalet påverkas negativt med cirka 25 MSEK på grund av lägre produktionstakt för att anpassa lagernivån

I samband med den pågående sammanställningen av Bultens AB (publ) rapport för det andra kvartalet står det klart att bolagets resultat avviker negativt från tidigare resultatnivåer. Detta är en följd av vikande efterfrågan, framförallt under senare delen av kvartalet, samt genomförd balansering av B...

2019-06-25Pressmeddelande

Inbjudan till presentation av Bultens Q2 rapport 2019

Bultens delårsrapport för januari – juni 2019 offentliggörs onsdagen den 10 juli 2019 ca kl.08:30.

Pressmeddelanden

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Media och IR-kontakt

KAMILLA ORESVÄRD
Kommunikationsdirektör

Box 9148
400 93 Göteborg

Tel: + 46 (0)31-734 59 17
E-mail: kamilla.oresvard@bulten.com