Valberedning

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2022, har följande sammansättning:

  • Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Maria Rengefors, utsedd av Nordea Fonder
  • Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie Fonder
  • Ulf Liljedahl, styrelseordförande i Bulten AB

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Bulten AB som sammanlagt representerar cirka 43 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2021. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen, som anses beroende till största aktieägaren Volito AB vars ägande per den 30 september 2021 representerar cirka 24 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget. Ordförande i valberedningen kommer att utses vid valberedningens första sammanträde.

Valberedningen kommer att bereda förslag till årsstämman 2022 avseende bland annat ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer och arvode till revisorerna.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 18 februari 2022, per e-post till styrelseordförande, chairman@bulten.com, eller per brev till följande adress.


Bulten AB (publ)
Att: Valberedningen
Box 9148
400 93 Göteborg

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39