Samarbeten

Vi på Bulten strävar att ingå olika samarbeten för att driva vårt hållbarhetsarbete framåt. Vi har två samarbeten som vi är extra stolta över. De kan du läsa mer om nedan genom att klicka på länkarna.


Polstar 0 Project

Zero. All the way

Polestar 0-projektet syftar till att skapa en klimatneutral elbil senast 2030 genom att eliminera utsläppen i leverantörskedjan. Bulten kommer att bidra med leverans av klimatneutrala fästelement med hög funktionalitet. Detta kan uppnås genom en kombination av energieffektiva material och processer, samt förnybar energiförsörjning genom hela värdekedjan

Läs mer om Polestar 0 Project

Polestar 0 project

Science Based Targets
Science Based Targets

Companies taking action

Science Based Targets initiative är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, World Resource Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) som syftar till att ge företag vägledning i att sätta klimatmål som går i linje med vad vetenskapen anser krävs för att klara målsättningarna i Parisavtalet.

Läs mer om Science Based Targets


FN's Global Compact:

Bulten är medlem i FN:s Global Compact

Som medlem i FN:s Global Compact har vi valt att stödja och arbeta enligt tio principer gällande mänskliga rättigheter, anställningsvillkor, miljöfrågor och antikorruption. I vår års- och hållbarhetsredovisning rapporterar vi om de framstegen vi gjort och beskriver vår ambition att möta de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss.

Genom att signera FN:s Global Compact och genom att identifiera vår inverkan på hållbarhetsprinciperna har vi identifierat följande SDG:s (FNs hållbara utvecklingsmål) som de där vi kan göra skillnad.

UN global compact