Ersättning till ledande befattningshavare

Lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.

Ersättningar inom koncernen ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Olika ersättningskomponenter är i varierande grad lämpade att återspegla dessa principer. Därför använder koncernen en blandning av flera komponenter för att på ett balanserat sätt återspegla ersättningsprinciperna.

Ledande befattningshavares lön består av fast lön, rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. Dessutom kan årsstämman om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. 

Årsstämman 2017 >

För varje räkenskapsår beskrivs detaljerna i den totala ersättningen i årsredovisningen för respektive bolag och koncernens årsredovisning.

Årsredovisning 2016 >

 

Bolagsstyrningsrapporter

Ladda ner som pdf:

Huvudkontor

Bulten AB
Box 9148
400 93 Göteborg

Besöksadress:
August Barks gata 6A, Göteborg

 

Tel: + 46 31 734 59 00
Fax: + 46 31 734 59 39