Valberedning

Bulten AB:s årsstämma kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 25 april 2024. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2024, har följande sammansättning:

  • Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder 
  • Maria Rengefors, utsedd av Nordea Fonder  
  • Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie Fonder 
  • Ulf Liljedahl, styrelseordförande i Bulten AB  

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Bulten AB som sammanlagt representerar cirka 17 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 29 september 2023. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen, som anses beroende till största aktieägaren Volito AB vars ägande per den 29 september 2023 representerar cirka 24 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget. Ordförande i valberedningen kommer att utses vid valberedningens första sammanträde. Totalt representerar valberedningens ledamöter 41 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget per 29 september 2023. 

Valberedningen kommer att bereda förslag till årsstämman 2024 avseende bland annat, i fråga om ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda ledamöter, val av stämmovalda styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer och arvode till revisorerna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 16 februari 2024, per e-post till styrelseordförande, chairman@bulten.com, eller per brev till följande adress.


Bulten AB
Att: Valberedningen
Box 9148
400 93 Göteborg