Bultens Q2 rapport 2016

2016-07-13Nyhet

Starkt kassaflöde och fortsatt hög rörelsemarginal.

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 686 (696) MSEK, en minskning med -1,4% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 54 (45) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,8 (6,5)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 39 (35) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 672 (688) MSEK, en minskning med -2,4% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 95 (14) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,92 (1,69) SEK.
 • Bulten har fattat beslut om att investera cirka 6 miljoner euro i en ytbehandlingsanläggning i den polska produktionsenheten.

JANUARI – JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 402 (1 409) MSEK, en minskning med -0,5% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 109 (82) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,8 (5,8)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 79 (65) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 370 (1 348) MSEK, en ökning med 1,7% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 173 (63) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,95 (3,13) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 89 (nettokassa om 12) MSEK och soliditeten var 67,1 (68,2)% vid periodens slut.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Bulten visade en fortsatt hög rörelsemarginal om 7,8 procent och markant förbättrad lönsamhet under andra kvartalet med en omsättning i linje med föregående år. Vår finansiella position har stärkts ytterligare genom ett bra resultat och mycket starkt kassaflöde, vilket också avspeglas i de förbättrade finansiella nyckeltalen.

Försäljningsutvecklingen på våra olika marknader har varit något ojämn under kvartalet. Leveranserna till personbilstill-verkare med europeisk exponering har varit fortsatt goda och överstiger marknadstillväxten medan leveranserna till Kina samt till produktion av tunga fordon har haft en lägre takt. Totalt blev nettoomsättningen därför marginellt lägre än föregående år.

Fortsatt ser vi framför oss att 2016 blir ett år med tillväxt i linje med förväntningarna på den europeiska fordonsproduktionen. De påföljande åren ser vi dock att förutsättningarna är mycket goda för att ta ytterligare marknadsandelar baserat på redan erhållna kontrakt men också på aktuella kunddiskussioner. Vi förbereder oss därför för framtida tillväxt både genom investeringar men också genom fortsatta effektiviseringar. Under kvartalet fattade vi exempelvis beslut om att investera i en ytbehandlingsanläggning i Polen som förväntas ge en årlig besparing om cirka 2 miljoner euro vid full produktion.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens onsdagen den 13 juli kl.11:00 då rapporten presenteras av Bultens VD och koncernchef Tommy Andersson samt ekonomi- och finansdirektör tillika vice VD Helena Wennerström.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se ca 30 minuter innan start och hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 minuter före start till Sverige 08-5059 6306, Storbritannien +44 020 3139 4830, USA +1 718 873 9077. Kod 48083235#.

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 27 juli 2016 på telefonnummer Sverige 08-5664 2638, Storbritannien +44 203 426 2807, USA +1 866 535 8030. Kod: 673876#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 13 juli 2016 kl.08:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka