FinnvedenBultens delårsrapport för perioden januari – mars, 2012

2012-04-26Nyhet

Organisk tillväxt på en svagare marknad, bra kassaflöde men lägre rörelsemarginal

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 807 (796) MSEK, en ökning med 1,4 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 40 (54) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 5,0 (6,7) procent. Störningar i produktionen under kvartalets inledning har i kombination med extra kostnader för uppstart av nya kundprojekt påverkat resultatet negativt.
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 30 (23) MSEK.
  • Orderingången uppgick till 865 (838) MSEK, en ökning med 3,1 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 50 (40) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,42 (1,98) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

  • Principöverenskommelse (term sheet) tecknad med ryska GAZ Group där FinnvedenBulten avser investera cirka 6,6 MEUR mot en ägarandel på 63 procent i ett nytt samriskbolag som ska leverera fästelement till fordonsindustrin i Ryssland.

”FinnvedenBulten ökade både orderingång och omsättning i en svagare Västeuropeisk marknad. Justerad för valutaeffekter var FinnvedenBultens organiska tillväxt 1,5 procent jämfört med det starka första kvartalet 2011. Koncernen har en god finansiell ställning med en låg nettoskuldsättningsgrad och ett bra kassaflöde från den löpande verksamheten. Kvartalet påverkades tyvärr inledningsvis av störningar och obalans i produktionen, men produktionsläget har under mars månad avsevärt förbättrats.

Division Finnveden Metal Structures belastades av extra uppstarts- och inkörningskostnader för nya kundprojekt. Åtgärdsprogram är på plats och förväntas ge fortsatta förbättringar under kommande kvartal. För division Bulten är utvecklingen fortsatt god och divisionen har efter kvartalets utgång nått en principöverenskommelse (term sheet) med GAZ Group avseende det gemensamma samriskbolaget för fästelement till fordonsindustrin i Ryssland. Fordonsindustrin visar ett mycket stort intresse för bolagets etablering i Ryssland. Etableringen är ett viktigt steg i vår strategi mot expansion på tillväxtmarknader.”

Johan Westman, VD och koncernchef

Rapporten presenteras av FinnvedenBultens VD och koncernchef Johan Westman i telefonkonferens torsdagen den 26 april kl.14:30. Presentationen hålls på engelska.

Hela rapporten finns också tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.finnvedenbulten.se ca 30 minuter innan konferensen startar.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 min före start till Sverige 08-506 269 00, Storbritannien +44 (0)207 750 9905, USA +1 631 886 5378. Kod: 639744#

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 10maj 2012 på telefonnummer: Sverige 08-506 269 49, Storbritannien +44(0) 207 750 99 28, USA +1 631 886 5378. Kod 269799#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, informationschef
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera
Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 kl.13.00.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka