Bultens Q1 rapport 2019

2019-04-25Nyhet

Investeringar och nya affärer skapar en god bas för framtiden.

FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 810 (853) MSEK, en minskning med -5,1% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 58 (67) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,1 (7,8)%.
  • Justerat rörelseresultat (EBIT) för omstruktureringskostnader uppgick till 59 (67) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 7,3 (7,8)%.
  • Resultat efter skatt uppgick till 44 (48) MSEK.
  • Orderingången uppgick till 733 (779) MSEK, en minskning med -5,9% jämfört med samma period föregående år.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -57 (26) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,12 (2,43) SEK.
  • Nettoskulden uppgick till 501 (60) MSEK. Nettoskuld (exklusive finansiell leasing) uppgick till 252 (22) MSEK.
  • Soliditeten uppgick till 58,0 (66,5)% vid periodens slut. Soliditet (exklusive finansiell leasing) uppgick till 62,9 (66,5)%.
  • Bulten har tecknat fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till ett nytt fordonsprogram till ett värde om cirka 13 miljoner EUR per år i full takt 2021 med start i slutet av 2019.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Den globala personbilsmarknaden präglades av lägre nybilsförsäljning under andra halvåret 2018. Detta har fortsatt i första kvartalet 2019 och störst var nedgången i Kina. På Bultens huvudmarknad Europa orsakas nedgångarna i personbilsindustrin främst av konsumenternas oro för effekterna av en eventuell hård Brexit samt nya miljöregler, snarare än av en allmän konjunkturnedgång. Denna bild bekräftas av att marknaden för de konjunkturkänsliga tunga nyttofordonen var fortsatt stark.

Nettoomsättningen sjönk med 5 procent jämfört med det mycket starka första kvartalet 2018. De investeringar som görs i ökad kapacitet och produktivitet stärker på sikt intjäningsförmågan. Den nya värmebehandlingsanläggningen i Hallstahammar togs i produktion i slutet av mars och kommer att börja ge effektivitetsförbättringar under andra kvartalet. Den tidigare aviserade flytten av produktionen i Kina, från Beijing till Tianjin, följer plan och är nu i ett genomförandeskede med bland annat lageruppbyggnad. Utöver flytt av verksamhet i Kina har också beredskap för Brexit, upprampning av nya projekt och en avmattad efterfrågan ökat kapitalbindningen sedan ett halvår tillbaka. Aktiviteter pågår för att normalisera och förbättra kontrollen på lagernivåerna.

Rörelseresultatet uppgick till 58 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 7,1 procent. De råmaterialpriser som kraftigt ökade under 2018 har nu stabiliserats, dock på en hög nivå.

Mina första månader som koncernchef har varit intensiva och lärorika. Bulten är ett starkt företag med kunniga medarbetare och ett mycket högt förtroende hos kunderna. I kombination med vår finansiella styrka och vår unika position som FSP-leverantör ger det oss goda möjligheter att fortsätta växa lönsamt.”               

Anders Nyström, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 25 april kl.15:30. Rapporten presenteras då av Anders Nyström, President and CEO samt av Helena Wennerström, Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q1-2019. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:
SE: +46856642707
UK: +443333009266
US: +18335268383

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nyström, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl.13:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka