Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 28 april 2022

2022-04-28Nyhet

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 28 april 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räk­ning­en och koncernbalansräkningen för 2021. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna framlagd ersättningsrapport. Årsstämman beviljade envar av styrelseleda­möterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
Årsstämman beslutade om att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 979 604 405,01 kronor, dela ut sammanlagt 47 222 982,00 kronor till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om totalt 2,25 kronor per utdelningsberättigade aktie, och i ny räkning balanseras 932 381 423,01 kronor. Beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa avstämningsdagen för utdelning till den 2 maj 2022.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor
Styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslut­ade om omval av styrelseledamöterna Hans Gustavsson, Hans Peter Havdal, Peter Karlsten, Ulf Liljedahl, Christina Hallin och Karin Gunnarsson såsom ordinarie styrelseledamöter. Mer information om styrelseledamöterna finns att tillgå via bolagets hemsida, www.bulten.com.  

Ulf Liljedahl omvaldes som styr­el­sens ordförande.

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som bolagets re­visor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Den auktoriserade revisorn Johan Palmgren kom­mer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 2 330 000 kronor, varav 485 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 325 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare ska ett fast arvode om 85 000 kronor utgå till revisions­u­tskottets ordförande och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt ett fast arvode om 65 000 kronor utgå till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor vardera till öv­riga ledamöter, dock att ingen ersättning ska utgå till styrelsens ordförande i egenskap av leda­mot i ersättningsutskottet. En förutsättning för utbetalning är att ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tid­en till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om:

(a) förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) inom ramen för ett pris per aktier som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller, för det fall styrelsen ger en börs­medlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägda genomsnittskurs. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier att bolagets innehav efter förvärvet inte överstiger 10 procent av vid var tid utestående aktier i bolaget. Syf­tet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bo­lagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier.

(b) överlåtelse av högst samtliga bolagets innehavda aktier över Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Överlåtelser av aktier på Börsen får en­dast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet och om överlåtelse sker på annat sätt, till ett pris som motsvarar pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Syftet är att möjliggöra att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås, att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjlig­göra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. An­talet aktier som emitteras får uppgå till högst 2 104 020 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga aktier i bo­laget per dagen för kallelse till årsstämma 2022.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst intill årsstämman 2026. Riktlinjerna omfattar ersättningar som uppkommer genom avtal och förändringar som sker avseende redan avtalade ersättningar efter det att årsstämman antagit riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar vilka beslutas av bolagsstämman såsom arvode till styrelsens ledamöter.

Besluten i sin helhet
De antagna riktlinjerna och besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.bulten.com.              

Göteborg den 28 april 2022
Bulten AB (publ)

                                                                                                                                                                                                                                       

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications and IR, 0727 47 17 58, ulrika.hultgren@bulten.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 april, 2022 kl. 19:00.

                                                                                                                                                                                                                                         

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher exempelvis konsumentelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Bulten grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i 16 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 730 miljoner kronor. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.

Tillbaka