FinnvedenBultens bokslutsrapport för perioden januari – december, 2011

2012-02-07Nyhet

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG 7 FEBRUARI 2012 Stark tillväxt och de finansiella målen uppnådda

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 803 (730) MSEK, en ökning med 9,9 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 43 (42) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,4 (5,7) procent.
 • Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 5,4 (5,8) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 30 (174) MSEK. Föregående år inkluderar en uppskjuten skatteintäkt om 149 MSEK.
 • Orderingången uppgick till 780 (785) MSEK, en minskning med 0,7 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 97 (59) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,40 (15,73) SEK. Resultat per aktie-proforma uppgick till 1,41 SEK. Föregående år inkluderar en uppskjuten skatteintäkt om 13,43 SEK per aktie.

JANUARI – DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 085 (2 607) MSEK, en ökning med 18,3 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 202 (114) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,5 (4,4) procent.
 • Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 7,1 (4,8) procent. Engångskostnader om 18 MSEK under 2011 hänför sig till noteringsprocessen. För motsvarande period 2010 uppgick engångskostnader till 7 MSEK avseende genomförda rationaliseringsprogram och 4 MSEK till noteringsprocessen.
 • Resultat efter skatt uppgick till 114 (181) MSEK. Föregående år inkluderar en uppskjuten skatteintäkt om 149 MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 144 (71) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 6,57 (16,36) SEK. Resultat per aktie-proforma uppgick till 6,68 SEK. Föregående år inkluderar en uppskjuten skatteintäkt om 13,43 SEK per aktie.
 • Konvertering av aktieägarlån till stamaktier under andra kvartalet innebar en minskad skuldsättning med 353 MSEK.
 • FinnvedenBulten noterat på NASDAQ OMX Stockholm under andra kvartalet 2011.
 • Förnyat och utökat finansieringsavtal med Svenska Handelsbanken.
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 kronor per aktie.

”Ett starkt år med en organisk tillväxt om 22 procent justerat för valutaeffekter. Verksamheten har utvecklats positivt under större delen av året, men till följd av att flera kunder justerade ner sina produktionsplaner påverkades takten i december. Nya projekt har dessutom inneburit ökade kostnader i kvartalet. Konjunkturläget är fortsatt osäkert men vi ser goda expansionsmöjligheter genom våra satsningar på tillväxtmarknader. När vi summerar 2011 konstaterar vi att FinnvedenBulten har haft en stark tillväxt och, justerat för noteringskostnader, nått samtliga finansiella mål.”

Johan Westman, VD och koncernchef

Rapporten presenteras av FinnvedenBultens VD och koncernchef Johan Westman i telefonkonferens tisdagen den 7 februari kl.16:00. Presentationen hålls på engelska.

Hela rapporten finns också tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.finnvedenbulten.se ca 30 minuter innan konferensen startar.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring 5 min före start till Sverige 08-506 269 00, Storbritannien +44 (0)207 750 9905, USA +1 631 886 5378. Kod: 430251#

Det finns även möjlighet att avlyssna telefonkonferensen i efterhand till och med den 21 februari 2012 på telefonnummer Sverige 08-506 269 49, Storbritannien +44(0) 207 750 99 28, USA +1 866 305 62 92. Kod 266675#.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, informationschef
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera
Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2012 kl.13.00.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka