Valberedningen utsedd inför FinnvedenBultens årsstämma 2013

2012-10-12Nyhet

PRESSMEDDELANDE | GÖTEBORG, 12 OKTOBER 2012. FinnvedenBultens årsstämma kommer att hållas i Göteborg onsdagen den 24 april 2013. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Valberedningen, inför årsstämman 2013, har följande sammansättning:                                                      

  • Claes Bodell, utsedd av Nordic Capital Fond V
  • Karl-Axel Granlund, utsedd av Volito AB
  • Fredrik Grevelius, utsedd av Investment AB Öresund
  • Roger Holtback, styrelseordförande i FinnvedenBulten

Valberedningen representerar cirka 52 procent av röstetalet i FinnvedenBulten AB enligt ägarförhållanden per 30 september 2012. Ordförande i valberedningen kommer att utses vid valberedningens första sammanträde.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2013 avseende bl a ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer och arvode till revisorerna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 18 februari 2013, per e-post till styrelseordförande, chairman@finnvedenbulten.com, eller per brev till följande adress.

FinnvedenBulten AB (publ)
Att: Valberedningen
Box 9148
400 93 Göteborg

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Holtback, Styrelseordförande FinnvedenBulten
Tel: 031-10 70 90, e-post: chairman@finnvedenbulten.com

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

Tillbaka