BultensQ4 rapport 2017

2018-02-08Nyhet

Ny tillväxtfas inleds med ökad omsättning och fortsatt stark orderingång.

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 740 (674) MSEK, en ökning med 9,8% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55 (52) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 7,5 (7,7)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 47 (37) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 839 (744) MSEK, en ökning med 12,8% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 (122) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,26 (1,82) SEK.
 • Bulten har fattat beslut om att göra en investering i en ny värmebehandlingsanläggning i Hallstahammar om cirka 45 MSEK.
 • Bulten förbereder VD-skifte senast år 2019 till följd av pensionsavgång.

JANUARI – DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 856 (2 676) MSEK, en ökning med 6,7% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 210 (200) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 7,4 (7,5)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 159 (146) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 3 015 (2 717) MSEK, en ökning med 11,0% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 58 (351) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 7,98 (7,27) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 49 (nettokassa 30) MSEK och soliditeten var 66,8 (68,9)% vid periodens slut.
 • Styrelsen i Bulten AB föreslår årsstämman en utdelning om 3,75 SEK per aktie, jämfört med 4,50 SEK per aktie 2016, varav 3,50 var ordinarie utdelning och 1,00 SEK extra utdelning.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Bulten har nu gått in i en ny tillväxtfas med både ökad nettoomsättning under kvartalet om 9,8 procent och fortsatt stark orderingång om 12,8 procent, båda jämfört med samma period föregående år. Tillväxten kommer från successivt ökade volymer efter modellskifte samt att leveranser till ett tidigare kommunicerat betydande kontrakt om 20 miljoner euro årligen nu har startat. En god generell efterfrågan på personbilar i Europa har också haft en positiv påverkan.

Bultens rörelsemarginal uppgick till 7,5 procent under kvartalet, något hjälpt av valutaeffekter men motsvarande negativt påverkad av ökade världsmarknadspriser på stål och övriga metaller. Vi överträffade därmed vårt finansiella rörelsemarginalmål och stärkte vår lönsamhet på både kvartals- och årsbasis samt med bra utväxling på vinst per aktie.

Bultens finansiella position är fortsatt stark. För att möta den ökade efterfrågan på våra produkter och den volymuppgång som redan tecknade kontrakt innebär, har vi under 2017 beslutat om investeringar i ny kapacitet. Vår planerade kompletterande anläggning för produktion och distribution av fästelement i Polen väntas stå klar under 2019 och kommer att bli en av Europas främsta fästelementsanläggningar.

Med tidigare tecknade kontrakt till ett årligt värde om drygt en halv miljard kronor med förväntad full produktionstakt år 2020, planerade kapacitetsinvesteringar samt med en stark finansiell position är Bulten redo för den nya tillväxtfasen. Vi bedömer dessutom att vi har fortsatt goda förutsättningar att vinna nya affärer.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 8 februari 15:30. Rapporten presenteras då av Tommy Andersson, President and CEO samt av Helena Wennerström, Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q4-2017. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:

SE: +46856642664

UK: +442030089809

US: +18558315945

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentlig­görande den 8 februari 2018 kl.13:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, ­logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka