Bulten etablerar sig i USA och bildar joint venture med Ramco för fästelementslösningar till den nordamerikanska marknaden

2017-02-24Nyhet

Bulten AB (publ) (Bulten), en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin, och den nordamerikanska leverantören av fästelement Ramco Specialties Inc. (Ramco) tillkännager idag att man har tecknat avtal om att bilda ett joint venture-bolag ägt till lika delar (50/50) med syfte att distribuera fästelement till den nordamerikanska fordonsindustrin. Samtidigt startar Bulten ett dotterbolag för tillverkning av externt gängade fästelement för samma marknad. Bägge verksamheterna är planerade att starta upp under 2017. Etableringen av joint venture-verksamheten och dotterbolaget kommer att etablera Bultens ”Full Service Provider”-koncept (FSP) samt ge tillverkningskapacitet på en av världens största fordonsmarknader med betydande potential.

Joint venture-bolaget kommer att verka under namnet Ram-Bul LLC (Ram-Bul) och ha sitt huvudkontor i Ramcos nya anläggning tillika huvudkontor i Hudson, Ohio. Ram-Bul kommer att erbjuda försäljning och distribution av fästelement till den nordamerikanska marknaden via Bultens FSP-koncept. Genom Bultens erfarenhet från tillverkning av externt gängade fästelement och Ramcos erfarenhet från tillverkning av internt gängade fästelement kan Ram-Bul erbjuda ett fulltäckande produkterbjudande av inhemskt tillverkade fästelement genom Ramcos redan etablerade infrastruktur.

Bultens nya produktionsbolag, Bulten North America LLC, kommer att starta sin verksamhet i samma byggnad som Ram-Bul och blir därmed Bultens första enhet för tillverkning av externt gängade fästelement för den nordamerikanska marknaden.

Bultens totala investering beräknas uppgå till cirka 9 miljoner USD fördelat över fyra år med start 2017 och den årliga affärspotentialen för Bulten uppskattas till cirka 30-40 miljoner USD vid fulla volymer 2020. Investeringen förväntas påverka Bultens resultat negativt 2017 och 2018 med cirka 3-4 miljoner SEK per år.

Leveranser från joint venture-bolaget planeras starta 2017 och avser initialt främst lokalisering av nuvarande FSP-kontrakt och europeiska volymer. Verksamheten kommer att redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

“Bultens tidigare erfarenhet av att etablera joint venture-bolag har beaktats vid etableringen av företagsstrukturen och vi tror att detta är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att serva våra kunder också på den amerikanska marknaden. Ramco har varit en samarbetspartner till Bulten under många år och jag ser fram emot vårt utvidgade samarbete som jag är övertygad om kommer att skapa långsiktiga värden för våra aktieägare”, säger Tommy Andersson, VD och koncernchef för Bulten AB.

”Bulten har varit en nyckelpartner för Ramco i Europa. Genom detta nya joint venture kommer bägge bolagen att kunna dra nytta av sina unika styrkor och skapa värde för den nordamerikanska marknaden för fästelement. Vi ser verkligen fram emot att få stärka vår distributions- och tillverkningskapacitet i Nordamerika”, säger Rick Malson, VD för Ramco Specialties.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tommy Andersson, VD och koncernchef, Bulten AB
Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör, Bulten AB
Tel: +46 70 520 5917
mail: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl.18:20 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Ramco Specialties Inc. är en Tier 1- leverantör till den nordamerikanska fordonsmarknaden, även etablerad i Sverige och Italien. Ramco har specialiserat sig på internt gängade fästelement, kundspecifika lösningar och stansade artiklar. Ramco är privatägt och har sitt huvudkontor i Hudson, Ohio sedan 1977. Den globala omsättningen för 2017 beräknas till 80 miljoner USD och företaget har 170 anställda. Läs mer på www.ramconut.com.

Tillbaka