Bultens Q2 rapport 2018

2018-07-11Nyhet

Mycket stark tillväxt.

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 810 (708) MSEK, en ökning med 14,5% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 57 (57) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,1 (7,9)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 40 (39) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 855 (765) MSEK, en ökning med 11,7% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 54 (37) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,99 (2,01) SEK.
 • Bulten har tilldelats ”Jaguar Land Rover Global Supplier Excellence Award”.
 • Bulten AB (publ):s styrelse har utsett Anders Nyström till ny verkställande direktör och koncernchef med tillträde den 8 februari 2019.

JANUARI – JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 663 (1 486) MSEK, en ökning med 11,9% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 124 (120) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,4 (8,0)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 88 (90) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 634 (1 485) MSEK, en ökning med 10,0% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 80 (35) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,42 (4,60) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 118 (nettokassa 3) MSEK och soliditeten var 66,0 (69,4)% vid periodens slut.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen har beslutat att nyttja det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 26 april 2018 beträffande förvärv av egna aktier.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Mycket stark tillväxt under andra kvartalet med ökad nettoomsättning och orderingång om 14,5 respektive 11,7 procent. Tillväxten drivs framför allt av upprampning av tidigare kommunicerade kontrakt men också av god efterfrågan inom Bultens kundsegment.

Rörelseresultatet var i linje med motsvarande kvartal föregående år, dock med en minskad rörelsemarginal. Den lägre rörelsemarginalen förklaras av ökade världsmarknadspriser på stål och övriga metaller samt av en ojämn produktionstakt på grund av upprampning av nya modeller under kvartalet samt att föregående år var positivt påverkat av återvunnen fordran. De negative effekterna på rörelseresultatet har delvis vägts upp av positiva valutakursförändringar.

Den finansiella positionen är fortsatt stark och vårt handlingsutrymme har utökats under kvartalet med ett nytt långsiktigt finansieringsavtal för att säkra den framtida tillväxten. Bulten har mångåriga kundkontrakt och en stark position på marknaden och är väl rustade för att möta både den ökade efterfrågan på våra produkter och den högre investeringstakten.

Bulten har under kvartalet fått ytterligare ett prestigefyllt pris inom fordonsindustrin, Jaguar Land Rovers ”Global Supplier Excellence Award” - något vi är mycket stolta över.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 11 juli 11:00. Rapporten presenteras då av Tommy Andersson, President and CEO samt av Helena Wennerström, Executive Vice President and CFO via webbsänd telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://tv.streamfabriken.com/bulten-q2-2018. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:
UK: +442030089807
SE: +46856642669
US: +18558315944

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl.08:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, ­logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i åtta länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka