Bultens Q4 rapport 2016

2017-02-09Nyhet

Starkt resultat, kassaflöde och orderingång.

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 674 (667) MSEK, en ökning med 1,0% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 52 (47) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 7,7 (7,1)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 37 (24) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 744 (674) MSEK, en ökning med 10,5% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 122 (91) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,82 (1,33) SEK.

JANUARI – DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 676 (2 693) MSEK, en minskning med -0,6% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 200 (165) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 7,5 (6,1)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 146 (111) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 2 717 (2 673) MSEK, en ökning med 1,6% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 351 (141) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 7,27 (5,61) SEK.
 • Nettokassan uppgick till 30 (-176) MSEK och soliditeten var 68,9 (64,0)% vid periodens slut.
 • Styrelsen i Bulten AB föreslår årsstämman en total utdelning om 4,50 SEK per aktie för räkenskapsåret 2016, varav 3,50 (3,25) SEK per aktie är att ses som ordinarie utdelning och 1,00 SEK per aktie är att ses som extra utdelning.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Året avslutades starkt med en orderingång som ökade 10,5 procent under kvartalet jämfört med föregående år. Bultens förutsättningar att ta marknadsandelar är goda från och med andra halvåret 2017, baserat på tecknade kontrakt men också på fortlöpande kunddiskussioner.

Bulten fortsatte att utvecklas väl lönsamhetsmässigt under fjärde kvartalet och redovisade återigen ett starkt resultat och kassaflöde. Under kvartalet har vi ytterligare förstärkt vår finansiella position och våra nyckeltal, vilket är mycket glädjande. Med anledning av detta föreslår styrelsen årsstämman en total utdelning om 4,50 SEK per aktie för räkenskapsåret 2016, varav 3,50 kronor per aktie är att ses som en ordinarie utdelning och 1,00 krona per aktie är att ses som extra utdelning. Rörelsemarginalen ökade till 7,7 procent och avkastningen på sysselsatt kapital till 13,9 procent, vilket är ett resultat av jämn och god produktionstakt samt effekter av genomförda optimeringar.

Att vara underleverantör till fordonsindustrin är på många sätt utmanande men vi har ytterligare förstärkt våra kundrelationer genom att bland annat leverera bästa kvalitet, service och den mest kostnadseffektiva lösningen. Vi har dessutom flyttat fram vår position inom teknologi för elektriska bilar och hybrider.”

Tommy Andersson, VD och koncernchef

Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 9 februari klockan 15:30. Rapporten presenteras då av Tommy Andersson, President and CEO samt av Helena Wennerström, Executive Vice President and CFO.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken https://wonderland.videosync.fi/bulten-q4-report-2016. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start:
SE: +46856642509
UK: +442030089807
US: +18558315945

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir cirka 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Andersson, VD och koncernchef
Tel: 031-734 59 00

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kommunikationsdirektörs försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl.13:30 CET.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 300 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

Tillbaka