Kommuniké från årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 29 april 2014

2014-04-30Nyhet

FinnvedenBulten AB (publ) har hållit årsstämma tisdagen den 29 april 2014. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om en utdelning om 2,00 kronor per aktie, totalt 42 080 414 kronor. Avstämningsdag fastställdes till den 5 maj 2014 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 8 maj 2014.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande
Årsstämman beslutade att utöka styrelsen med ytterligare en ledamot. Styrelsen ska bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Roger Holtback, Hans Gustavsson, Hans Peter Havdal, Arne Karlsson, Johan Lundsgård och Adam Samuelsson samt beslutade om nyval av Ann-Sofie Danielsson. Ann-Sofie Danielsson är civilekonom och innehar nu befattningen som CFO i NCC-koncernen. Hon har tidigare haft ledande befattningar inom NCC och Nynäs samt verkat som auktoriserad revisor i Tönnerviksgruppen och KPMG. Ann-Sofie Danielsson är vidare styrelseledamot i RNB AB.

Roger Holtback omvaldes till styrelsens ordförande.

Omval av revisor
Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. PricewaterhouseCoopers har meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson alltjämt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade om fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag till beslut, vilket innebär att ett fast arvode om sammanlagt 2 850 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 700 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Vidare ska ett fast arvode om 50 000 kronor utgå till revisionsutskottets ordförande. Ingen ersättning ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet eller ledamöterna i ersättningsutskottet.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag till beslut vilka är i princip oförändrade i relation till de som gällt under 2013. Den grundläggande principen för ersättning till ledande befattningshavare är att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av en fast lön som är marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation. Utöver fast lön kan, från tid till annan, rörlig lön förekomma att utgå kontant. Sådan ersättning får såvitt avser den verkställande direktören uppgå till högst 60 procent av den årliga fasta lönen och såvitt avser övriga ledande befattningshavare uppgå till maximalt 40 procent av den årliga fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande. Vidare ska de ledande befattningshavarna ha rätt till sedvanliga icke‐monetära förmåner, såsom sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, tjänstebil och företagshälsovård. Ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige får erbjudas premiebaserade pensionsavtal med premier som på årsbasis uppgår till maximalt 35 procent av den fasta lönen, (därutöver tillkommer de pensionsförmåner som ledande befattningshavare har rätt till enligt ITP plan). För ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, förekommer och kan maximalt tillsammans med fast lön under uppsägning uppgå till maximalt 18 månadslöner. I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen. Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för avvikelsen. De antagna riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga på www.finnvedenbulten.se.

Valberedningen m.m.
Årsstämman beslutade vidare bland annat att fastställa principerna för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen i enlighet med framlagt förslag till beslut. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. De tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen och därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

De antagna principerna och instruktionerna i sin helhet finns tillgängliga på www.finnvedenbulten.se.              

Göteborg den 29 april 2014
FinnvedenBulten AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationschef

Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2014 kl.19:00.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.finnvedenbulten.se.

    Tillbaka