Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 26 april 2016

2016-04-26Nyhet

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma tisdagen den 26 april 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, om en utdelning om 3,25 kronor per aktie, totalt 66 169 047,75 kronor. Avstämningsdag fastställdes till den 28 april 2016 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2016.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor
Styrelsen ska bestå av åtta bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ann-Sofie Danielsson, Hans Gustavsson, Hans Peter Havdal, Johan Lundsgård, Ulf Liljedahl, Gustav Lindner och Peter Karlsten samt beslutade om nyval av Anne-Lie Lind. Ulf Liljedahl valdes till styrelsens ordförande.

Det noteras att i samband med årsstämman tillträdde även ny arbetstagarledamot, Johan Larsson, i Tony Frunks ställe.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer alltjämt att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 2 700 000 kronor, varav 450 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare ska ett fast arvode om 75 000 kronor utgå till revisionsutskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt ett fast arvode om 15 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor vardera till övriga ledamöter, dock att ingen ersättning ska utgå till styrelsens ordförande i egenskap av ledamot i ersättningsutskottet. En förutsättning för utbetalning är att ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Utöver viss anpassning i förhållande till av föreslaget incitamentsprogram är riktlinjerna oförändrade från föregående år.

Valberedningen m.m.
Årsstämman beslutade att anta de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2015 att gälla intill nästa årsstämma. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. De tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen och därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om inrättande av långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2016
Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 2016 (”Programmet”). Programmet riktas till ca 15 ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”Deltagarna”), vilka är personer som ingår i koncernens verkställande ledning eller koncernens utvidgade ledningsgrupp. Programmet förutsätter att Deltagarna gör en egen investering i aktier i bolaget vilken svarar mot minst 5 och maximalt 15 % av bruttogrundlönen 2016. Förutsatt att Deltagaren är kvar i anställning efter en treårig inlåsningsperiod och har kvar sina initialt investerade aktier, får deltagaren vederlagsfritt en sk. matchningsaktie för varje sparaktie. Om dessutom vissa prestationsmål uppnåtts kan Deltagaren erhålla vederlagsfritt maximalt ytterligare 3-4 prestationsaktier (beroende på position). För maximal tilldelning av sådana aktier krävs att av styrelsen fastställt mål avseende ökning av vinst per aktie, mätt som ett genomsnitt över perioden 2016-2018, uppfylls. Tilldelning av aktier sker linjärt mellan miniminivå och maximinivå, där miniminivån är en årlig genomsnittlig ökning om 10 % och maximinivån är en årlig genomsnittlig ökning om ca 20 % eller mer. Baserat på antagande om maximal investering i aktier vid Programmets start och maximal tilldelning av matchnings- och prestationsaktier uppgår det antal aktier som ska överlåtas till Deltagarna samt aktier för säkring av sociala avgifter förenade med Programmet maximalt till 300 000, vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca 1,5 % av rösterna och antalet aktier.

Beslut om överlåtelse av egna aktier inom ramen för Programmet
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, att bolaget ska äga rätt att vederlagsfritt överlåta högst 250 000 egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till Deltagare i Programmet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse för täckande av sociala avgifter för Programmet 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av högst 50 000 egna aktier över Nasdaq Stockholm för ett pris som ligger inom ramen för det vid var tid registrerade kursintervallet, för täckande av sociala avgifter för Programmet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om

(a) förvärv av egna aktier på Börsen inom ramen för ett pris per aktier som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier att bolagets innehav efter förvärvet sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

(b) avyttring av högst samtliga bolagets innehavda aktier över Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Överlåtelse av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet och om överlåtelsen sker på annat sätt, till ett pris som motsvarar pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som emitteras får uppgå till högst 1 052 010 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka fem procent av samtliga aktier i bolaget per dagen för kallelse till årsstämma 2016.

Besluten i sin helhet

De antagna riktlinjerna, principerna, instruktionerna och besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.bulten.se.              

Göteborg den 26 april 2016
Bulten AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationsdirektör
Tel: 031-734 59 17, e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Notera. Informationen är sådan som Bulten AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2016 kl. 19:00.

Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 200 medarbetare i nio länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.

    Tillbaka