Ett starkare fokus på hållbarhet med FSPs

Hållbarhet står alltmer i fokus, inte minst för företag som vill ligga i framkant. Bulten har därför kompletterat sitt fullservice-erbjudande med FSPs (Full Service Provider Sustainability) – där vi arbetar systematiskt för att ta fram de mest hållbara lösningarna för kunderna.

En partner inom hållbarhet

Utgångspunkten för FSPs-erbjudandet är de tre hållbarhetsaspekterna affärsetik, miljöhänsyn och socialt ansvar. Vi strävar efter att vara en partner som hjälper kunderna att nå sina hållbarhetsmål med målsättningen att slutprodukterna ska vara så klimatneutrala som möjligt.

Vi följer gemensamt med kunderna upp resultaten för att säkerställa det gemensamma hållbarhetsarbetet.

För att minska Bultens negativa miljöpåverkan optimeras produktdesign såväl som tillverkningsprocess, med ett mycket högt fokus på återvinningsbara resurser. Produktserien BUFOe är ett exempel på fästelement som utvecklats för att minimera utsläppen av växthusgaser. Detta sker genom användning av specialanpassat material och en kallslagningsprocess som gör värmebehandlingen överflödig. Därigenom minskas koldioxidutsläppen med 30 procent jämfört med fästelement som tillverkats på konventionellt vis.

hållbarhet

Krav även på leverantörerna

De höga krav som Bulten ställer på sin egen produktion gäller även för de leverantörer som företaget arbetar med. Förutom minskade utsläpp av koldioxid handlar det om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Andra delar av FSPs-konceptet är optimerade förpackningar, komposterbara emballage och miljöeffektiva transporter, samt initiativ för att stödja lokalsamhället.

FSPs – ADDING EXTRA SUSTAINABILITY FOCUS

With knowledge of our customers’ overall sustainability goals, together we can set goals and support their sustainability efforts. We jointly follow up the set goals to ensure that we are helping to create added value for our customers in the best way.

MILJÖEFFEKTIVA LÖSNINGAR

Våra lösningar kan hjälpa kunderna att minska CO2-utsläppen. Vårt mål är att öka miljöeffektiviteten i hela värdekedjan.

 fsp
UTVECKLING

Genom optimerad konstruk- tion, bland annat genom användning av lättvikts- och återvinningsbara material kan vi minska den negativa miljöpåverkan.

TILLVERKNING

En energieffektiv tillverknings- process, användande av återvunnet material och eliminering av värme- behandlingen genom BUFOe som minskar utsläppen av växthusgaser.INKÖP

Bulten ställer höga krav på leverantörerna att de arbetar aktivt för att minska CO2- utsläppen. Likaså säkerställer Bulten att leverantörsledet lever upp till ställda krav gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

LOGISTIK

Optimerade förpackningar och hållbara transport- lösningar säkerställer miljöeffektiv transport av produkter.