Kallelse till extra bolagsstämma

2004-12-30 

Aktieägarna i Finnveden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 februari 2005 kl 10.00 i styrelserummet på koncernens huvudkontor, August Barks Gata 6B, Västra Frölunda.

Anmälan m m 
Rätt att delta i stämman har den som
dels är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken per måndagen den 24 januari 2005;
dels har anmält sitt deltagande på stämman till bolaget senast fredagen den 28 januari 2005 kl 12.00. Anmälan görs per post till Finnveden AB, Box 9148, 400 93 Göteborg, per telefon 031-734 59 10, per telefax 031-734 59 09 eller per e-post: info@finnveden.se.
Vid anmälan ska uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman tillsammans med bestyrkt kopia av registreringsbevis om fullmakten omfattar juridisk person.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 24 januari 2005 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Utseende av protokollförare. 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
5. Val av en eller två justeringsmän. 
6. Godkännande av dagordning. 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
10. Stämmans avslutande.
Förslag under punkterna 8 ? 9 
Mot bakgrund av att Nordic Capital fullföljt erbjudandet till aktieägarna i Finnveden, har Nordic Capital, som representerar cirka 70 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, begärt att extra bolagsstämma sammankallas för utseende av ny styrelse samt angivit att man kommer att underrätta bolaget om förslag på nya styrelseledamöter för offentliggörande i god tid innan stämman.
Göteborg i december 2004
FINNVEDEN AB (publ) 
Styrelsen