Nordic Capital lägger bud på Finnveden

2004-11-15 

Uttalande från styrelsen för Finnveden AB
Styrelsen för Finnveden AB (?Finnveden?) har tagit del av det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Finnveden om 75 kronor kontant per aktie som Cidron Invest AB, ett av Nordic Capital Fond V helägt bolag, idag har offentliggjort (?Erbjudandet?).

Styrelsen har utvärderat villkoren för Erbjudandet och i samband därmed anlitat Carnegie Investment Bank AB (?Carnegie?) som finansiell rådgivare. Utvärderingen föranleder styrelsen för Finnveden att avge följande uttalande:
Carnegie, som på styrelsens uppdrag utvärderat det offentliga erbjudandet till Finnvedens aktieägare, har i sitt utlåtande, en s k fairness opinion, till styrelsen angivit att Erbjudandet är skäligt utifrån en finansiell utgångspunkt.
Mot bakgrund härav och efter en sammanvägd bedömning anser styrelsen att Erbjudandet om 75 kronor per aktie är skäligt och har därför enhälligt beslutat att rekommendera Finnvedens aktieägare att acceptera Erbjudandet.
Göteborg den 15 november 2004
Finnveden AB (publ)
Styrelsen
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Staffan Håkanson, Ordförande, 0705 ? 45 41 83.
 
Finnveden är en internationell verkstadskoncern med starka marknadspositioner inom fordonsindustrin. Produkterna utgörs av fästelement, motorkomponenter och strukturkomponenter. Finnveden är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på cirka 4,8 miljarder kronor med 3.300 anställda. Ytterligare information finns på Finnvedens hemsida: www.finnveden.se